صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > پيوستن بيش از ۳۰ دانشگاه کشور به فراخوان بهار اعتراضات دانشجويی ۲۵ ارديبهشت (...)

پيوستن بيش از ۳۰ دانشگاه کشور به فراخوان بهار اعتراضات دانشجويی ۲۵ ارديبهشت ماه

سه شنبه 10 مه 2011

بنا بر خبرهای دريافتی، موج صدور بيانيه های دانشگاهها و تشکلات دانشجويی برای حمايت از بهار اعتراضات دانشجويی بيست و پنجم ارديبهشت ماه همچنان ادامه دارد. بنا بر اخبار انتشار يافته در صفحه رسمی فيس بوک بيست و پنجم ارديبهشت ماه جمعی از دانشجويان دانشگاه های ، چندگانه قزوين ، دانشجويان دانشگاه غيرانتفاعی شمال ، جمعی از فعالين دانشجويی و مدنی سمنان ، دانشجويان سبز دانشگاه آزاد مشهد ، جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه آزاد واحد خمينی شهر اصفهان ،جمعی از دانشجويان معترض دانشگاه تربيت معلم کرج با صدور بيانيه هايی مجزا به اين حرکت اعتراضی پيوستند.

بنا بر اين گزارش دانشجويان قزوين ضمن حمايت از اين حرکت اعتراضی خواستار پيوستن اقشار مختلف به اين اعتراضات گشته اند در اين بيانيه آمده است که :« دانشجويان هميشه صدای اعتراض کارگران،معلمان و تمامی اقشار جامعه بوده اند و ايجاد فضای امنيتی در دانشگاهها در واقع برای خاموش کردن اين صدای اعتراض بوده برای همين ۲۵ ارديبهشت روز اعتراض و اعتصاب سراسری دانشجويان درتمام دانشگاههای ايران بر عليه فضای امنيتی در دانشگاهها اعلام شده است.

ما دانشجويان دانشگاه ازاد واحد باراجين، دانشگاه بين الملل قزوين، دانشگاه ازاد واحد نواب، دانشگاه پيام نور قزوين، دانشگاه دهخدای قزوين، دانشگاه تربيت معلم قزوين، حمايت خود را از اين فراخوان اعلام کرده و همينطور اعلام می کنيم که ما نيز در ۲۵ ارديبهشت تمام کلاسها را تعطيل کرده و در ميدان قلم دست در دست هم جمع می شويم و فرياد مرگ بر ديکتاتور سر ميدهيم و خواهان برچيده شدن حراست و بسيج و تمام ارگانهای سرکوب در دانشگاهها هستيم. همچنين ما دانشجويان دانشگاههای قزوين تمامی جوانان، زنان، معلمان، کارگران، پرستاران و تمام مردم را به حمايت از دانشجويان فرا می خوانيم و از آنها می خواهيم که همراه دانشجويان ۲۵ ارديبهشت را بر عليه فقر، تبعيض، استبداد و اعدام ،به روز فرياد سراسری تبديل کنيم.»

همچنين دانشجويان سبز دانشگاه غيرانتفاعی شمال در طی بيانيه ای اعلام نمودند که در اين روز ضمن امتناع از حضور در کلاسها از مسير ورودی دانشگاه تا دانشکده علوم انسانی به پياده روی خواهند پرداخت .

در اين بيانيه آمده است که « ما دانشجويان دانشگاه غيرانتفاعی شمال با ساير دوستانمان در سراسر دانشگاه های کشور همراه می شويم تا بار ديگر به ديکتاتورها اعلام کنيم کشتار، زندان و برقراری فضای امنيتی در کشور از جمله دانشگاه ها راه چاره نيست و شما تنها و تنها يک راه عقلانی در پيش رو داريد و آنهم شنيدن صدای اعتراض و درخواست های مردم می باشد به همين مناسبت روز يک شنبه ۲۵ ارديبهشت با دانشجويان سراسر ايران و زندانيان همراه شده و به اعتصاب سراسری می پيونديم، در اين روز ما ضمن امتناع از حضور در کلاسها از مسير ورودی دانشگاه تا دانشکده علوم انسانی به پياده روی می پردازيم .

از تمامی دانشجويان و اساتيد آزادانديش دعوت می کنيم تا با شرکت در اين حرکت نمادين خواستار آزادی تمامی زندانيان به ويژه دانشجويان زندانی در سراسر ايران شده و مخالفت خود را با اختناق و خفقان موجود در سراسر کشور و خصوصا دانشگاه ها اعلام نمائيم. » همچنين جمعی از فعالين دانشجويی و مدنی دانشگاه سمنان از تمامی اساتيد و دانشجويان دانشگاه سمنان و ديگر دانشگاههای کشور درخواست نموده اند تا با تعطيل کردن کلاسهای خود در روز ۲۵ ازديبهشت و با حرکتهای نمادين و ابتکاری يک بار ديگر اعتراض خود را به تنگ نظری ها تحجرها و اقتدار گرايی ها در محيط دانشگاه و جامعه اعلام دارند. در اين بيانيه آمده است که: «در پی انتشار بيانيه جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران برای اعتراض به امنيتی شدن فضای اين دانشگاه در روز ۲۵ ارديبهشت ماه و پيرو آن انتشار بيانيه جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه پلی تکنيک و همچنين فراخوان عمومی اين دانشجويان در بيانيه خود از ديگر دانشگاه ها برای پيوستن به اين حرکت اعتراضی که با استقبال گسترده فعالين دانشجويی دانشگاههايی مختلف مواجه شده است جمعی از فعالين دانشجويی و مدنی دانشگاه سمنان نيز با حمايت قاطع خود از اين حرکت اعتراضی اعلام می دارند که باشرکت در اعتصاب و اعتراض روز ۲۵ ارديبهشت ماه اين روز را به نقطه ی عطفی در تاريخ جنبش دانشجويی تبديل خواهند کرد. بدينوسيله از تمامی اساتيد و دانشجويان دانشگاه سمنان و ديگر دانشگاههای کشور درخواست می شود تا با تعطيل کردن کلاسها در روز ۲۵ ازديبهشت و با حرکتهای نمادين و ابتکاری يک بار ديگر اعتراض خود را به تنگ نظری ها تحجرها و اقتدار گرايی ها در محيط دانشگاه و جامعه نشان داده و اعلام کنند که همگام و همراه با مردم در راه احقاق حقوق خود ايستادگی خواهند کرد.»

دانشجويان سبز دانشگاه آزاد مشهد نيز در بيانيه ای جداگانه از دانشجويان دانشگاه خود خواسته اند تا در ساعت يازده و نيم صبح ۲۵ ارديبهشت ماه در صحن علنی دانشگاه خود دست به تجمعی اعتراض آميز بزنند در بخش هايی از اين بيانيه آمده است که : «امروز درحالی به سالگرد شهدای خرداد ۸۸ نزديک ميشويم که چشم انداز پيروزی جنبش بيشتر از هميشه روشن و شفاف به چشم ميخورد. چه خوب که شنيديم دوستان و ياران دبستانيمان در دانشگاه تهران ما را برای اعتراض و اعتصاب سراسری در دانشگاه فراخوانده اند. مدهوشان و سرمستان از باده قدرت اين روزها تيغ در دست, دانشگاه سنگر هميشه آزادی را جولانگاه تاخت و تاز چکمه پوشان کردند. چند صباحی است که مسئولين دانشگاه هم برای سد کردن جريان به اصطلاح ”فتنه” در دانشگاه دست به کار شده اند و فضای علمی و پژوهشی دانشگاه را تبديل به منابر آقايان طائب و قرائتی برای ريشه کنی فتنه از دانشگاه ما کرده اند. دانشجويان و قشرآگاه را دست نشاندگان استکبار مينامند و فرياد وا اسفا و وا اسلاما سر ميدهند!!! شايان ذکر است که نيروهای امنيتی و ولايی در ساليان اخير بارها سعی بر اين داشتند تا با افزايش فشار و حمله به دانشگاه, گاه با چاقو و قمه همچون دی ماه ۸۸ و گاه همچون امروز با سوءاستفاده از فعاليت فرهنگی در صحن مقدس دانشگاه, فعالين دانشگاه را از حيز انتفاع ساقط نمايند و خيال خام خويش را از جانب دانشگاه ما راحت نمايند . اما ما بلند تر از هميشه ميگوييم ”آقايان زهی خيال باطل” اما اين اقدامات تمسخر آميز در شرايطيست که زوايا در راس نظام روز به روز افزايش ميابد. بحران بی‌سابقه درون حاکميت، نه‌تنها پس از بازگشت آقای احمدی‌نژاد و پايان‌دادن به خانه نشينی ۱۱روزه شان فروکش نکرده، بلکه خبرها ، حکايت از تشديد بيش از پيش اين بحران و جدال در هفته ی گذشته و هفته اخير می‌کند. سران ريز و درشت يکی يکی به صحنه آمدند و به رئيس جمهور به اصطلاح منتخب روزهای بعد انتخابات حمله کردند تا شايد از فشار و بحران بکاهند ولی نتوانستند.

هر ناظر آگاهی که اندکی صلاحيت انتقاد داشته باشد از آنچه امروز در فضای سياسی ايران می گذرد تنها يک نتيجه ميگيرد و آن شدت گرفتن زوال حکومت کودتا و پيروزی محتوم مردم است. با نظر به موضوعات فوق ما دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد اعلام ميکنيم که عليرغم ميل آقايان ما پا پس نخواهيم کشيد . دوستان! اين بيداری ماست که هميشه بر کوس رسوايی اقتدارگرايان حکومتی کوفته است و امروز هم ميکوبد .

"آری" دانشگاه مرز ماست, پايداری رسم ماست”. لذا ما دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد, با ياران دبستانيمان در دانشگاه تهران و ساير دانشگاههايی که تا امروز اعلام همبستگی با اعتصاب ۲۵ ارديبهشت کرده اند , اعلام همبستگی ميکنيم و صدای اعتراضمان را به گوش مسولين ميرسانيم.وعده ما ۱۱:۳۰ صحن علنی دانشگاه.»

همچنين جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه آزاد واحد خمينی شهر اصفهان ضمن حمايت از اين حرکت اعتراضی از دانشجويان دانشگاه خود خواسته اند تا ساعت ۱۲ ظهر با ايجاد تمجع در مقابل دانشکده فنی و مهندسی به حمايت از اين فراخوان بپردازند.

بنا به گزارش صفحه فيس بوک بيست و پنج ارديبهشت در بخشی از اين بيانيه آمده است که: « ما جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه آزاد واحد خمينی شهر اصفهان حمايت خود را در راستای تصميم گرفته شده از جانب ساير دانشجويان سبز کشور مبنی بر اعتصاب دانشجويی در اعتراض به سرکوب دانشجويان،حضور بی اندازه ی نيروهای امنيتی،نبود آزادی بيان و ستاره دار شدن جمع کثيری از دانشجويان نخبه ی کشورو... اعلام ميداريم و همزمان با همه دانشگاههای کشور روز يکشنبه،۲۵ ارديبهشت ما از ساعت ۱۲ ظهر اعتصاب خود را آغاز می نماييم. لازم به ذکر است اين تجمع در مقابل دانشکده ی فنی مهندسی آغاز خواهد شد لذا از همه ی سبز انديشان خواهشمنديم که در مقابل اين دانشکده حضور سبز خود را به عمل برسانند. از همه ی اساتيد و دانشجويان آزادی خواه و سبز انديش خواستاريم از حقوق به يغما رفته ی ملت و خود دفاع کرده و ياران دبستانی خود را همراهی کنند . اين را بدانيم که هميشه آتش های بزرگ نتيجه ی جرقه ها کوچک هستند! لازم به ذکر است اين تجمع مسالمت آميز بوده و مسئوليت حفظ امنيت کليه ی دانشجويان و معترضان به عهده ی مسئولين دانشگاه و نيروهای حراست ميباشد.»

همچنين در بيانيه ديگری جمعی از دانشجويان معترض تربيت معلم کرج ضمن حمايت از بهار اعتراضات دانشجويی شرکت خود را در اين اعتراض سراسری اعلام نموده اند. در قسمتی از اين بيانيه آمده است که :« ما جمعی از دانشجويان تربيت معلم حمايت خود را از اين حرکت اعلام ميکنيم و به تمامی دانشجويان اين دانشگاه پيام می دهيم که به جمع ما بپيوندند و اعتراض خود نسبت به تغييرات جديد در دانشگاه های کشور را به گوش کسانی که ميخواهند شان دانشجو را به زير بکشند برسانند» اخبار مختلف حاکيست موج حمايت های دانشجويی دانشگاههای مختلف همچنان ادامه دارد.

شايان ذکر است که جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران با صدور ششمين بيانيه خود ضمن در خواست از مسئولين شورای هماهنگی و مشاورين رهبران دربند جنبش سبز از آنها خوايتند تا از اين اعتراضات حمايت رسمی بنمايندو هشدار دادند که عدم حمايت آنان منجر به عقيم ماندن اين موج اعتراضی و عدم کسب نتيجه مطلوب خواهد گرديد. همچنين صفحه فيس بوک بيست و پنج ارديبهشت ماه اعلام نموده است که به زودی اولين بيانيه رسمی خود را صادر می نمايد.

Copyright: gooya.com 2011

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0