صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > نامه سرگشاده گروهي از اعضاي شوراي مركزي جبهه ملي ايران

نامه سرگشاده گروهي از اعضاي شوراي مركزي جبهه ملي ايران

چهار شنبه 11 مه 2011

جناب آقاي عبدالعلي اديب برومند،

طبق بند 6 تفاهم نامه مورخ 15/11/1389،http://www.jebhemelli.info/html/bayan-didgah/11/tafahomnameh.pdf هيئت رهبري جبهه ملي ايران، كه به امضاي هيئت رهبري، از جمله شخص شما و جناب آقاي شاه حسيني عضو شوراي مركزي، به عنوان شاهد رسيده است، مقرر شده بود:

"هيئت رهبري طي شش ماه از اين تاريخ حداكثر 15 نفر از شخصيت هاي شناخته شده و با سابقه و صاحبنظر يا هوادار جبهه ملي را، بدون توجه به سن و قدمت، به تدريج براي عضويت در شوراي مركزي نامزد مي نمايد. اين عده پس از تصويب شوراي مركزي و كسب موافقت شخص انتخاب شده براي شركت در جلسات شورا دعوت خواند شد."

طبق اطلاع، جنابعالي با همدستي باند شناخته شده اي كه هميشه خواستار زمين گيري جبهه ملي ايران بوده است، در جلسه شوراي فاقد اكثريت مورخ 25/1/90، (كه در آن از 33 نفر اعضاي رسمي شوراي مركزي فقط 17 نفر، آنهم چهار نفر اعضاي باند نامبرده و 7 نفر از يك گروه حزبي خاص، در جلسه حاضر بودند) از پيش خود 15 نفر را به افتخار عضويت شوراي مركزي جبهه ملي درآورده ايد و با اين كار نه تنها با آبرو و حيثيت اين افراد و شخصيت آنان بازي كرده ايد، بلكه هم اساسنامه جبهه ملي (مواد 15 و 16)، بويژه تبصره يك ماده 16، كه صريحا مقرر مي دارد كه "انتخاب اعضاي جديد بايد بنا بر پيشنهاد مشترك هيئت هاي رهبري و اجرايي" باشد، و نيز ماده 22 اساسنامه داير بر وظايف رييس شوراي مركزي كه هيچ حقي براي رياست شورا جز حفظ نظم و تشكيل جلسه و ثبت نتيجه مذاكرات و مراقبت در تنظيم و تصويب صورتجلسه و اجراي تصميمات شورا و ... " قائل نيست را زير پا گذارشته ايد و در نتيجه با اين كار، بويژه اينكه افراد غيرمنتخب شورا را خود منصوب مي نماييد و يا از چند نفر افراد هم حزبي و وابسته به باند موافقت مي گيريد، از خود به عنوان رييس شوراي مركزي جبهه ملي ايران سلب صلاحيت كرده ايد.

افزون بر همه اينها، جنابعالي با نقض و نفي هفت امضاي خود: (1) تاييد تشكيل كميته 7 نفره براي برگزاري پلنوم و انتخابات، (2) واگذاري كليه اختيارات مربوط به برگزاري پلنوم و اعلام نتايج انتخابات، (3) برگزاري پلنوم از راه راي گيري كتبي و مخفي غيرحضوري، (4) تعيين تاريخ و روز و ساعت شمارش آراء، (5) تذكار مجدد به كميته 7 نفره در مورد انجام انتخابات پلنوم به نحو فوق در اسرع وقت، (6) تاييد فهرست 60 نفر نامزدان عضويت شورا و افزودن نامهاي از قلم افتاده و تاييد كليه اقدامات هيئت هفت نفره و موافقت مجدد با ادامه فعاليت تا مرحله نهايي اعلام نتايج انتخابات پلنوم (امضا شده در اصفهان)، (7) تفاهم نامه هيئت رهبري شامل بند ششم آن در مورد نحوه انتخاب و معرفي 15 نفر كانديداي عضويت در شوراي مركزي، ثابت كرده ايد كه براي امضاء و سخن خود ارزشي قائل نيستيد و در نتيجه از اصول اخلاقي و فلسفي جبهه ملي ايران كه روشني راي، صداقت و يك رنگي و توجه به منافع و مصالح مردم و ملي است عدول نموده ايد.

ماده 5 اساسنامه جبهه ملي ايران براي عضويت هر فرد در جبهه ملي شرايط و تشريفات ويژه اي را مقرر داشته است و مواد 15 و 16، افزون بر اينها، با توجه به اهميت عضويت فرد در شوراي مركزي جبهه ملي، پنج مرحله و اقدام را به شرح زير منظور كرده است:

1- رسيدگي به پيشينه سياسي، اجتماعي و اخلاقي فرد در هيئت رهبري و موافقت همگي اعضاي هيئت رهبري.

2- آگاهي دادن به هيئت اجرايي.

3- پيشنهاد به شوراي مركزي.

4- معرفي هر فرد در شوراي مركزي و دفاع از خود و پيشينه مبارزاتي خود.

5- راي گيري و تصويب عضويت و پيوستن فرد تازه داوطلب به شوراي مركزي

جناب آقاي اديب، شما در جلسه غير رسمي مورخ 25/1/1390، به كداميك از مواد و دستورهاي اساسنامه جبهه ملي ايران وفادار بوده ايد؟

جناب آقاي اديب، شما با دستچين كردن چند نفر از ميان انتخاب شدگان سازمانهاي جبهه ملي ايران از ميان 60 نفر داوطلبان عضويت در شورا، و شماري از بيرون از سازمانهاي جبهه ملي ايران، و دعوت از آنان براي حضور در شورا، كل تشكيلات و ساختار جبهه ملي و اصول حاكم بر آن را متزلزل كرده ايد. فرياد اعتراض به اين عملكرد رييس شورا توسط همه منتخبين سازمانها و اعضاي سازمانها كه معتقد به حاكم بودن اصول دموكراتيك در جبهه ملي ايران هستند و اصولا خود فلسفه مبارزاتي جبهه ملي ايران را مبارزه براي استقرار دموكراسي و اصول حاكم بر تحقق آن مي داند، بلند و اين اعتراضات نه تنها در ايران بلكه در سراسر جهان در رسانه هاي گروهي بازتاب داده شده است و در نتيجه كل حيثيت جبهه ملي و سابقه تاريخي آن را با خطر جدي مواجه كرده است.

جناب آقاي اديب، اين اقدام و نحوه كار شما نه تنها ادامه كار شوراي مركزي منقضي المدت را غيرممكن كرده است، بلكه انسجام لازم براي ادامه كار هيئت رهبري و ساير نهادهاي جبهه را از بين برده است. اين نتايخ وخيم در اين اوضاع و احوال اجتماعي و سياسي كشور به نفع چه دشمناني است؟

جناب آقاي اديب، تحميل خودسرانه افراد هم حزبي و وابسته، به شوراي مركزي اقدام غيردموكراتيك و خلاف اساسنامه ديگر شماست كه در سال گذشته انجام داديد.

طبق ماده 16 اساسنامه جبهه ملي ايران تبصره (4)، "در صورتيكه احزاب و يا سازمانهاي صنفي سياسي وابسته به جبهه ملي در بين انتخاب شدگان در كنگره حداقل يك نماينده در شوراي مركزي نداشته باشند، مي توانند از شوراي مركزي درخواست فرستادن نماينده نمايند. حزب يا سازمان خود را بنمايند كه در صورت موافقت و تصويب شوراي مركزي از حزب يا سازمان مزبور خواسته خواهد شد كه نماينده خود را انتخاب و به شورا معرفي نمايد.

جنابعالي در سال 1388، بدون اطلاع و موافقت و تصويب شوراي مركزي و رعايت شرايط و قيود تبصره فوق چهار نفر از حزب ايران و مردم ايران را در جلسات شوراي مركزي شركت داديد و به شوراي مركزي تحميل كرديد. در حاليكه اين دو حزب از ابتداي تشكيل شوراي فعلي حداقل 7 نفر نماينده در شوراي مركزي داشته اند و اين اقدام شما از سه نظر مخالف اساسنامه جبهه ملي ايران بوده است. (نداشتن نماينده، معرفي يك نفر، تصويب شورا) كه جنابعالي هم به عنوان عضو شوراي مركزي و هم به عنوان رييس شوراي مركزي مكلف به احترام و اجراي آن مي باشيد.

جناب آقاي اديب، اقدام خلاف اساسنامه ديگر شما، اختراع سمت "مستمع آزاد" براي افراد مسن تحميلي به شوراي مركزي كه قادر به شركت در جلسات نيستند مي باشد. طبق ماده 13 اساسنامه جبهه ملي ايران، هر يك از اعضاي شورا در قبال كليه اقدامات و مسائل جبهه ملي ايران اعم از سياسي، حقوقي، اجتماعي ...) مسئوليت مستقيم دارند و بايد پاسخگو باشند. بنابراين، شوراي مركزي اولا مستمع آزاد ندارد و ثانيا هيچ فردي از اعضاي شورا بهر علت نمي تواند بيش از 5 جلسه متوالي از حضور در جلسات شورا غفلت نمايد وگرنه مستعفي شناخته خواهد شد. ماده 19 اساسنامه جبهه ملي ايران هر فرد پذيرفته شده به عنوان عضو شوراي مركزي را مكلف مي نمايد كه هرگاه به عللي (كهولت، بيماري، مسافرتهاي نامحدود ...) نتوانند مسئوليت هاي نمايندگي و عضويت در شورا را انجام دهد رسما كناره گيري خود را اعلام نمايد.

جنابعالي برخلاف اساسنامه حداقل 7 نفر عضو مستعفي تلقي شده را كه قادر به انجام وظيفه نيستند گاه از پيش خود مستمع آزاد و براي شمارش افراد حاضر در جلسه و حصول حد نصاب هيچ مي شماريد و گاه در موقع راي گيري آنها را به حساب مي آوريد و در نتيجه رسميت جلسات و هم تصميمات شوراي مركزي را مخدوش مي سازيد.

جناب آقاي اديب، با توجه به مراتب بالا و نقض فاحش و مكرر اساسنامه جبهه ملي ايران توسط شما، گروهي از اعضاي شوراي مركزي ، با صدور اين اعتراضيه ضمن احترام به كليه شخصيت ها و افراد داراي سابقه فعاليت در جبهه ملي ايران و يا هواداري جبهه، هرگونه اقدام و تصميمات شما و افراد وابسته را مردود دانسته و ضمن درخواست اجراي فوري تفاهم نامه مورخ 15/1/1390، هيئت رهبري، خواستار تشكيل جلسه اضطراري واقعي شوراي مركزي براي رسيدگي به اين انحرافات از اساسنامه جبهه ملي ايران مي باشيم.

گروهي از اعضاي شوراي مركزي

جبهه ملي ايران

19 ارديبهشت 1390

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0