صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > گزارش و قطعنامه گردهمایی اعتراضی پناهجویان ایرانی در ترکیه به دعوت "انجمن همبستگی (...)

گزارش و قطعنامه گردهمایی اعتراضی پناهجویان ایرانی در ترکیه به دعوت "انجمن همبستگی فعالان تبعیدی در ترکیه"

پنج شنبه 16 ژوئن 2011

امروز در 25 خراد 88 بە فراخوان "انجمن همبستگی فعالان تبعیدی در ترکیه" گردهمایی اعتراضی با حضور پناهجویان ایرانی مقیم ترکیە در شهر آنکارا بر گذار شد.این گردهمایی کە مجوز آن توسط انجمن فعالان تبعیدی گرفتە شدە بود یک ساعت پیش از آغاز مراسم توسط فرمانداری شهر آنکار و تحت فشآرهای دولت جمهوری اسلامی لغو گردیدکە با پافشاری معترضین ایرانی در پارکی در نزدیکی سفارت این مراسم با شکوە برگذار گردید ...در این مراسم کە با حضور بیش از ٢٠٠ پناهجوی مقیم ترکیە انجام ر سالروز حماسە ٢٥ شد با سرود"ای ایران "آغاز و با سر دادن شعارهایی علیە نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیە بە مدت یک ساعت ادامە داشت...پناهجویان و فعالان سیاسی معترض با در دست داشتن پلاکاردهایی از کشتە شدگان ٢ سال گذشتە جنبش سبز، ضمن محکوم کردن جنایات رژیم جمهوری اسلامی و همچنین قتلهای اخیر هالە سحابی و هدا صابر از فعالان ملی مذهبی ،با سر دادن شعارهایی اعتراض خود را نشان دادند. برخی از این شعار ها عبارت بودند از : " از ندا تا هدی، مرگ بر این کودتا" ،"هالە ما نمردە این رهبرە کە مردە،"صابر ما نمردە این رهبرە کە مردە" " مرگ بر این دولت مردم فریب" ، " زندانی سیاسی آزاد باید گردد" ، " مرگ بر دیکتاتور" ، موسوی، رهنورد، تساوی زن و مرد" ، مبارک، بن علی، نوبت سید علی" ، " رفراندوم رفراندوم، این است شعار مردم" ، " می جنگیم می میریم، ایران و پس می گیریم" ، " ایران شده بازداشت گاه، اوین شده دانشگاه" ، "خاتمی خاتمی به هوشم، وطن نمی فروشم" ، " بسیج جنایت می کند، رهبر حمایت می کند" ، "آن لانه ی جاسوسی، تعطیل باید گردد" ، " شهید ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم" . در پایان این مراسم بیانیە ای از سوی انجمن فعالان تبعیدی خواندە شد کە در آن ضمن اشارە بە مطالبات همە گروه ها در جنبش سبز برخورد نظام ولایت فقیە در برخورد قهر آمیز با فعالان و کنشگران سیاسی ،اجتماعی را محکوم کردند و در ادامە با اشارە بە جنایت رژیم درکشتن هالە سحابی و هدی صابر خواستار همبستگی همە گروهای اپوزیسیون برای سرنگونی نظام ولایت فقیە شدند و همچنین از دولت ترکیە و دولتهای اروپایی خواستار تجدید نظر در روابط سیاسی ،اقتصادی شان با دولت و نظآم فاشیستی و نا مشروع ولایت فقیە شدند ...متن کامل بیانیە در ادامە می آید.

بە نام آزادی

امروز سالروز حماسە ای است کە دو سال پیش و درپی کودتای انتخاباتی نظآم ولایت فقیە جمهوری اسلامی علیە رای مردم ایران در تاریخ ٢٥ خرداد٨٨ ، در برابرنظام ظلم و جور و فساد همە جانبە ولایت فقیە، بە گونە ای خودجوش و فراگیر زادە شد و در چنین روزی بود کە بیش از ٣ملیون ایرانی در برابر چشمان خیرە جهانیان زیباترین راهپیمایی مطالبە محور و بدون خشونت ،کە در کل تاریخ اعتراضآت مدنی جهان بی سابقە بود بە نمایش گذاشتند...آری ٢سال پیش درانتخابات ٢٢ خراد آخرین امید مردم ایران برای پیگیری خواستە ها و مطالبات ملی و مدنی شان در چهار چوب قانون اساسی فعلی نظآم جمهوری اسلامی با رفتارهای دیکتاتور مابانە و انجام یک کودتای انتخاباتی ،بە یاس و نا امیدی بدل گشت ودر پی همین رفتارهای قیم مابانە و ضد مردمی رژیم بود کە مردم ایران از هر طیف و گروه سیاسی،اجتماعی وعقیدتی از روشنفکران و دانشجویان تا فعالان زنان و گروهای کارگری و قومی و مذهبی و...همگی یکدل و یکصدا با شعار رای من کو ؟ و با با روش مسالمت آمیز سکوت ملیونی بە خیابانهای تهران آمدند و حماسە شور انگیز و مردمی ٢٥ خردار را آفریدند ...اما افسوس کە نظآم دیکتاتوری ولایت فقیە باز نتوانست و نخواست بە خواستە قانونی و ملیونی مردم ایران تن در دهد و در پایان همان روز حماسە، دستور داد بە توسط نیروهای افسار گسیختە بسیج گروهی از مردم و جوانان را بە خاک و خون کشیدند و در برابر رفتار بی خشونت مردم، خشم خود را با کشتارو بازدا شت و ارعاب مردم نشان داد و با گمان اینکە با خشونت خواهد توانست این جنبش فراگیر و سبز مردم ایران را بە انفعال و عقب نشینی وا دارد همە توانش را در قتل ،جنایت ،تجاوز ،تهدید ، بازداشت وشکنجە فعالان و کنشگران سیاسی ،اجتماعی و هزاران نفراز بدنە جنبش ،بە کار بست و همگان دیدند کە این همە سرکوب و نا مردمی از سوی رژیم علیە جنبش نتیجە عکس داد و موجب شد صدا و تاثیرات و روش مسالمت آمیزاین جنبش مردمی از مرزهای جغرافیایی فراتر رود وتوجە همە جهانیان را را بە سوی خود بکشاند و حتا مردم سایر کشورهای اسلامی را از مردم تونس تا مصرولیبی و سوریە وبحرین و ... کە در وضعیتی مشابە مردم ایران نسبت بە حکومتهای دیکتاتوریشان بودند، را بە رویارویی وبا نظامهای توتالیتری و دیکتاتوری خودشان بکشاند و در مصر وتونس بە پیروزی مردم و در سایر کشورها بە مقاومتهای دلیرانە آنها کە هنوز ادامە دارد منجر شدە است...این جنبش آزادیخواهی کە امروز زیر نام سبز در ایران رخ دادە حاصل چندین دهە مبارزە پیوستە و مسالمت آمیز مردم ایران است و پس از استقرار حکومت ولایت فقیە، در ایران آغاز شدە است، حکومتی کە از همان روزهای نخست با قتل و تجاوز و جنایت،تهدیدوبازداشت و ارعاب مردم و کنشگران سیاسی اجتماعی و حقوق بشری شکل گرفت و در ادامە با غارت و چپاول میلیاردها دلار ثروت طبیعی ملی ، مادی و انسانی ایرانیان بە حیات ننگین خود ادامە دادە و در این میانە چندین حرکت و خیزش مدنی و دانشجویی همانند جنبش دانشجویان ایران را در ١٨ تیر ١٣٧٨ با خشونت غیر قابل باوری سرکوب کردە است...این جنبش مردمی و فراگیر سبز امروزە درهمە وجوه اجتماعی ،سیاسی،حقوق بشری،صنفی و سندیکایی_کارگری ،دینی و عقیدتی وحتا هنری از موسیقی تا سینما و ادبیات، تاثیر مثبت خود را نشان دادە و بە اثبات رساندە و همین ها موجب گردیدە تا نظام تمام توتالیتر جمهوری اسلامی کە هر روز بر رفتارهای بی شرمانە و ضد بشری اش افزودە میشود بە جای تن دادن و مصالحە و مسامحە بە خواست بحق مردم ایران ،خشم و پلیدی خود را با گروگان گیری از رهبران شناختە شدە جنبش آقایان میر حسین موسوی ومهدی کروبی و همسران گرامیشان وهمچینین ادامە خشونتهای بی شرمانە علیە بیگناه ترین فعالان و کنشگران سیاسی _اجتماعی ایران، دست بە انتقام زند و هر بار با گرفتن یک قربانی بیگناه و مظلوم همانند قتل هالە سحابی در مراسم تشییع پیکر پدر گرامیشان عزت اللە سحابی کە سابقە فعالیت مسالمت آمیز و مدنی ٦٠ سالە داشت،و همچنین در چند روز گذشتە کە فعال و مبارز ملی _مذهبی هدا صابر را کە در اعتراض بە قتل هالە سحابی دست بە اعتصاب غذا زدە بود را بە طرز فجیح و مظلومانە ای در اثر شکنجە و بی توجهی های عامدانە ، بە قتل رساندند وهراس آن میرود کە سایر زندانیان و گروگانهای جنبش سبز نیز بە روشهای مشابە قربانی خشونت افسار گسیختە نظام ولایت فقیە شوند...و در همین راستا و آنچە بە آن اشارە رفت ما جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی جنبش سبز کە در تبعید اجباری و در خارج ایران بە سر میبریم اعلام میداریم کە همگی بر همان عهدی کە از روز نخست با جنبش مردمی سبز ایرانیان بستەایم پایبند و وفا دار هستیم و در همین راستاا نیز همە فعالان و کنشگران، علیە این نظام توتالیتری ولایت فقیە کە در خارج کشور بە سر می برند را برای نجات کشورمان ایران، بە همبستگی ملی فرا می خوانیم وهمچنین نسبت بە تمامی دولتهایی کە با دولت کودتایی جمهوری اسلامی مراودە های سیاسی _اقتصادی دارند اعلام می کنیم کە در رفتارها و سیاستهای خودشان تجدید نظر کنند و در کنار جنبش آزادی خواهی مردم ایران برای دست یابی بە آرامش و صلح پایدار در خاورمیانە با روی کار آمدن حکومتی بر آمدە از رای و خواست مردم ایران، قرار گیرند وما را یاری و پشتیبانی کنند کە بی گمان رفتارهای منفعت طلبانە بعضی از دول اروپایی وآسیایی همچنین دولت ترکیە و منطقە در اتخاذ سیاستهای دوگانە در برابر خواست مردم ایران و همکاریهای پنهانی با نظام غیر مشروع ولایت فقیە در ایران، در گستاخی این نظام در قربانی گرفتن از مردم ایران تاثیر منفی فراوانی داشتە وخواهد داشت ...در پایان ضمن تاکید دوبارە بر نامشروع بودن نظام ولایت فقیە بە خاطر ظلم ها و جنایتهایش علیە مردم ایران ، از همە گروهای اپوزیسون و همچنین گروهای حقوق بشری جهام خواهان توجە بە وضعیت گروگانها و زندانیان سیاسی جنبش سبز در ایران هستیم و بە مسولین نظام نا مشروع فعلی اعلام میکنیم کە مسول تمامی جنایات و ظلم های انجام شدە دربارە مردم ایران و کنشگران در بند آنها، هستند و روزی بایست در پیشگاه مردم ایران پاسخگوی باشند...بە امید استقرار دموکراسی در ایران و کشورهای اسلامی.

پایندە ایران

همراه شو عزیز تنها نمان بە درد ... کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود

اسناد پيوسته

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0