صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > بە نام آزادی , جلوگیری از گردهمایی اعتراضی پناهجویان ایرانی مقیم ترکیە توسط پلیس شهر (...)

بە نام آزادی , جلوگیری از گردهمایی اعتراضی پناهجویان ایرانی مقیم ترکیە توسط پلیس شهر آنکارا

شنبه 9 ژوئيه 2011

در پی فراخوان انجمن همبستگی فعالان تبعیدی و پناهجویان ایرانی مقیم شهر آنکارا برای گردهمایی اعتراضی روبرو سفارت جمهوری اسلامی،ده ها نفر از پناهجویان ایرانی کە از شهرهای مختلف ترکیە نیز خود را بە محل برگزاری گردهمایی رساندە بودند علی رغم توافق و مجوز صادر شدە از سوی پلیس ،از حضور معترضین روبروی سفارت جلوگیری بە عمل آمد و با تهدید و برخورد لفظی پلیس آنکار مواجه شدند کە در نهایت با برگذاری این مراسم در پارک قو درنزدیکی سفارت جمهوری اسلامی موافقت شد و این در آغاز مراسم نخست با اجرای سرود ای ایران و سرود یار دبستانی همراه با در دست داشتن عکس ها و تصاویر کشتە شدگان کوی دانشگاه و جنبش سبز و زندانیان سیاسی ، بر سر دادان شعارهای "مرگ بر دیکتاتور"زندانی سیاسی آزاد باید گردد" دانشجوی زندانی آزاد باید گردد "و همچنین با سر دادن شعارهایی علیە رهبر جمهوری اسلامی" مرگ بر خامنەای و"کشتە ندادیم کە سازش کنیم رهبر قاتل رو ستایش کنیم" و ...همبستگی خود را با زندانیان سیاسی و جنبش مردمی و سبز در ایران اعلام کردند.

در پایان این مراسم نیز با خواندن بیانە ی پایانی ضمن اشارە بە تاریخ و چگونگی شکل گیری خیزش دانشجویی ١٨ تیر ،این روز را نقطە عطفی در تاریخ مبارزات دانشجویی بر شمردند کە :" با قیام و خیزش خود و قربانیانی کە در راه آزادی ایران تقدیم کرد تمام مشروعیت دروغین نظام ولایت را بە چالشی بزرگ کشاند...چالشی کە از فردای آغاز کار دولت اصلاحات در سال ٧٦ آغازشدە بود وجریان روشنفکری ، مطبوعات و جنبش دانشجویی هر یک وجهی از این منشور تمام نمای نشان دادن عدم مشروعیت نظام ولایت را نمایندگی می کردند کە هر کدام نیز تاوان سختی در این رویارویی نابرابر دادند...حاکمیت ولایت فقیە در وحلە نخست و از آنجا کە فضای ایجاد شدە اصلاح طلبی را بر خواستە ازسالها روشنگری جریان روشنفکری ایران می دانست دست بە تسویە حساب خونین با جریان روشنفکران و کنشگران سیاسی زد کە در این میانە قتل و کشتار فجیع کسانی چون فروهرها از رهبران حزب ملت ایران،محمد مختاری و جعفر پویندە از کانون نویسندگان وخیلی های دیگرنمونە هایی از آن جنایات بود و پس از این بود کە حاکمیت نامشروع فقیە دست بە کار محدود کردن آزادی بیان و قانون مطبوعات شد کە با واکنش تند و پایمردی و پایداری جریان دانشجویی مواجە شد کە نتیجە آن یورش وحشیانە چکمە پوشان و قدارە بندان لباس شخصی و بسیج ولایت، بە کوی دانشگاه تهران و سرکوب خونین دانشگاە و دانشجویان بود کە با ایستاگی و خیزش جریان دانشجویی بحران عظیمی در سراسر کشور و دانشگاهها بوجود آورد کە عدم مشروعیت و رویارویی مستقیم با نظام ولایت فقیە را در جامعە ایران رقم زد و حاکمیت را مجبور کرد تا تمام لایەهای پنهان خود را در عدم تحمل اندیشە های مخالف و آزادی خواهانە در تمام عرصە ها ی روشنفکری ،دانشگاهها وسطح اجتماع نشان دهد و عملا کار دولت اصلاحات در نبود آزادی اندیشە و بیان پس از بستن مطبوعات بە صورت فلە ای و سرکوب و زندانی کردن روشنفکران و کنشگران سیاسی و دانشجویی کاملا مختل و شکست خوردە باقی ماند.

در ادامە با اشارە بە عدم اصلاح پذیری نظآم موجود در ایران در رفتاری کە پس از کودتای انتخاباتی در برخورد با دانشگاه و مطبوعات وفعالان دانشجویی و سیاسی از خود نسان دادە کە: "نتیجە آن علاوە بر کشتاردوبارە و بی رحمانە دانشجویان در کوی دانشگاە تهران،بلکە همە فعالان و کنشگران عرصە دانشگاه و دانشجویی در کمترین زمان بازداشت و شکنجە و روانە زندان شدند و زیر فشارها و شکنجە قرار گرفتە و دارند کە از آن همە می توان بە حشمت الله طبرزدی، مجید توکلی، بهروز جاويد تهرانی، عبداله مومنی، احمد زيدآبادی، بهاره هدايت، مهدیە گلرو، ميلاد اسدی، حسن اسدی زيدآبادی و مهدی جمالی و ده ها زندانی و دانشجوی دیگر اشارە کرد کە هنوز در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار هستند و اینهمە خود نشانگر آن بودە و هست کە نظام ولایت فقیە موجود در ایران از نظر جنبش سبزفراگیر و اعتراضی مردم ایران پس از تحمل سالها سرکوب و جنایت رژیم علیە مردم ایران در عرصە سیاسی - اجتماعی و همچنین پس از سالها غارت وچپاول ثروتهای ملی مردم ایران و حضور دولتهای رانتی و نا کار آمد در عرصە اقتصادی و اشاعە فرهنگ هرج و مرج و تروریسم در عرصە بین المللی و سیاست خارجی وپایمال گرترین نظام در عرصە حقوق بشر وآزادی های فردی و گروها و اقلیتها ی دینی، قومی و اندیشەای...بە این نتیجە و راهکار ناگذیر رسیدە کە بحث اصلاح پذیری نظام دینی ولایت فقیە کاملا مردود بودە " و بایست با فشار آوردن جامعە جهانی و سازمان ملل و پشتیبانی از جنبش سبزمردم ایران ،نظام ولایت فقیە را بە برگذاری رفراندوم آزاد برای تعیین نوع حکومت آیندە ایران مجبور کرد و همچنین در این بیانیە ضمن درخواست از جامعە جهانی برای عدم همکاری اقتصآدی و سیاسی با جمهوری اسلامی و تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر غیر قانونی رهبران شناختە شدە جنبش سبز، از اپوزیسیون فعال در داخل و بیرون کشور خواستە شد تا با همبستگی و همکاری زمینە برگذاری رفراندوم آزاد در ایران را فراهم آورند.

این مراسم با سرود یار دبستانی پایان یافت.
بر اساس گزارش دریافتی از شهرهای دیگر ترکیە و انجمن فعالان تبعیدی در ترکیە, پناهجویانی کە توان و فرصت شرکت در گردهمایی روز ١٨ تیر در آنکارا را بە علت مشکلاتی کە پلیس ترکیە در صادر کردن مجوز راه ایجاد کردە، نداشتە اند ، امروز مراسم بزرگداشت ١٨ تیر را در شهر نوشهیر برگذار خواهند کرد.

انجمن فعالان تبعیدی با همکاری پناهجویان مقیم کشورترکیە

كارنامه

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0