صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > نامه سرگشاده

نامه سرگشاده

سه شنبه 24 اوت 2010

حضرات آقایان حجت الاسلام محسن کدیورو عطا الاه مهاجرانی " اصلاح طلب"

چه بسا مشاهده میشود که شما و همفکرا نتان در موارد ومسائل سیاسی ایران اظهار نظر میفرمائید که در جامعه آزادیخواه ایرانیان نه تنها امری پسندیده بلکه ضروری هم محسوب میگردد.
نخبگان آزاده نیزبا شما تبادل نظر کرده و چا لشگری دموکراتیک را در پیش گرفته اند که از محاسن آزاده گی و آزادیخواهی آنهاست ودموکراسی را هم بدرستی در جامعه ای سکولارمیپندارند همانطورکه تاریخ رهائی- و حقوق بشرنیزشاهد آن بوده وهست. امروزآزادیخواهان ایرانی خوش آمد گفتن به مخالفان حاکمیت وحکمرانان ضد مردمی ایران را در برنامه مبارزه خود قرار داده اند وقضاوت حقوقی را بآینده وآنهم در فضائی آزاد بدادگاهای مردمی سپرده اند.
اما گوئی شما تاریخ سی سال گذشته و عمل کرد کل "اصلاح طلبان" را بفراموشی سپرده اید درسال 76 رای بیش از 20 میلیون ناراضی از حاکمیت را کسب کردید وملتی که به آینده ئی بهتر چشم دوخته بود مجددا بدام افتاد وشما نه تنها بعهد خود وفا نکردید بلکه سعی کردید چهره کریه المنظر حکومت را با نیرنگی بی سابقه بزک کنید و حتی جهانیان را که در انتظار قانونمندی بودند با حیله سردرگم کردید . در 8 سال حکومت فریب شما ملت آزادیخواه ایران همچنان در سایه شوم ولایت فقیه شاهد بال وپر زد عزیزان خود وبخون غلطیدن آنها بود.
امروزه چهره واقعی وضدمردمی وخرافی جمهوری اسلامی برساده لوح ترین طبقه جامعه نیزروشن شده است واین ساختارشوم درحال فروپاشی است ولی شما و هموندانتان با تکیه بر حکمت الهی که نقطه مشترک فکری شما و هیات حاکمه است واین شانسی را بشما میدهد که در این سیستم با ترفندهائی جدید درنجات آن بکوشید شاید مجددا بقدرت بازگردید.
آقایان محترم : شما وهمفکرانتان با ایمانی راسخ باحکام آسمانی نمیتوانید با اندیشه گرائی میانه خوبی داشته باشید و حاکمیت واراده مردم را پایه قانون و اداره جامعه بدانید ازاینرو شما آقای اکبر گنجی این مبارز واقعی را که مدتها ست باخردگرائی با خرافات ودروغهائی مانند قصه اما زمان یا وحی وغیره بمبارزه برخواسته وبدامان جبهه روشنفکری آمده که البته مایه وجوهرآزادیخواهی بایستی در وجودش میدرخشیده است درود بر اوباد. اما شما بر عکس اورا بچالش میکشید ونفرین میکنید وناگفته نمانداین حرکت ارتجاعی شما دربین آزادیخواهان بمحبوبیت آقای گنجی افزود.
امروزه نسل جوان ایران برای حقوق بشرودموکراسی مبارزه میکند وکرامت وحیثیت خود را درجهان هستی میجوید و پوینده است با پرسشهائی زیاد! استفاده ازنرم افزاروسخت افزارکار را بر ایشان ساده وبرای جمعی از نسلهای قبل ازانقلاب دشوارتر!. جامعه آزادیخواهان ایران تاریخ گذشته را چراغ راه آینده دانسته وآزمودن آزموده را کاری عبث میداند. روشنفکران آزادیخواه وملی ما با روشنگری تودها راهی را پیش گرفته اند تافراز و نشیب آن برای همگان روشن وراه گذشته نیزبفراموشی سپرده نشود.
مثلا ملیون امروردرقکر جوابگوئی درمقابل کردار رهبری جبهه ملی در قبل از انقلاب میباشند که درنتیجه نا آگاهی و کم تجربگی در سیاست علنی بدام آقای خمینی افتادند یا کسانی که خود را ملی مذهبی مینامند باید راه خودرا مشخص کرده وحاکمیت ملی را درصدر خواسته های قراردهند و دین ومذهب را بقلب خود بسپارند. باید گفت که در راستی و پاکدامنی اکثراین اشخاص تردیدی نیست. اماکسانی هم که سعی کردند لیبرالیسم را به کلمه ای توهین آمیزتبدیل کنند یا به تبلیغ جامعه بی طبقه توحیدی پرداختند ودم از اقتصاد توحیدی زدند بایستی در پیشگاه مردم پاسخگوی این اعمال وگفتار باشند. اینها بعضی مسائل هستند که مردم مطرح میکنند و باید به آنها بی کم وکاست جواب داده شود!
هممیهنان گرامی" اصلاح طلب":
مردم صلح دوست وستمدیده ایران شاید آنچه بر آنهاگذشت ومیگذرد ببخشند اما فراموش نخواهند کرد.
اما ایا شما در اطاق فکرتان از مردمی که در دوران شما بخاک وخون کشیده شدند ویا درسیاهچالهای جمهوری اسلامی وحشیانه مورد ضرب وشتم وتجاوز جنسی قرار گرفته اند یادی کرده اید؟ آیا از توده 20 میلیونی که بشما اعتماد کرد و درنتیجه گرفتاربدبختی د یگری شد بفکر تقاضای بخشوده گی بود ه اید؟ آیا حتی بفکر معذرتخواهی از انسانهائی اقتاده اید که روی حرف شما حساب میکردند وامروز در دام خونخوارترین وفرومایه ترین اراذل تاریخ معاصرایران گرفتارند ؟
شما آگاه باشید که اگراطاق فکرشما بتکفیر دگراندیشان آزادیخواه بپرتازد وپویای راهی برای نجات حکومت وسیستم جمهوری اسلامی باشد بهتر استکه این اطاق را بیک قرنطینه تبدیل کنید تا ملت آزادیخواه ایران راه آزادی را بدون آلوده گی "اصلاح طلبان" هموار کند.

از لطف شما با درود سپاسگزارم

به آرزوی حاکمیت ملی

داریوش احمدی

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0