صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > نامه سرگشاده سرهنگ بازنشسته نصرالله توکلی

نامه سرگشاده سرهنگ بازنشسته نصرالله توکلی

چهار شنبه 31 اكتبر 2012


آیا شدت و محدوده حمله نظامی به ایران، و عوارض و پیامدهاي آن
قابل کنترل خواهد بود!؟

ایران (سرزمین آریاییهاي نجیب، آزاده و فرهنگ ساز)، از نظر جغرافیایی در منطقهاي واقع شده است، که
کلیه قدرتهاي بزرگ و کنونی جهان، با آن همسایه، هم مرز، و یا در نزدیکی آن حضور سیاسی و نظامی
بسیار قدرتمند دارند.

این سرزمین پهناور، پوشیده از کوهستانهاي بلند و صعبالعبور و جنگلهاي انبوه، و کویرهاي وسیع و
بیآب و علف و سوزانی است که اکثراً با طوفانهاي بزرگ شن، نقل و انتقال نیروهاي بیگانه و تدارکات و
تجهیزات موردنیاز آنها را با دشواريهاي فراوان و هزینههاي غیرقابل تحمل روبه رو می سازد، و برعکس
عملیات گروههاي چریکی را با طریقهها و روشهاي منطبق با طبیعت و شرایط اقلیمی هر یک از مناطق ،
موفقیتآمیز و کارساز خواهد کرد.

پهناوري سرزمین ایران، شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیک، و ژئواستراتژیک این معبر
حیاتی، در کنار مردان و زنان سرسخت، قانع و فداکار آن، از برخورد سایر قدرتهاي پیرامون آن به صورت
جلوگیري میکند و از همه مهمتر “Etat de tampon” و یا “Buffer state” یک کشور ضربگیر
مانعی است بزرگ و تسخیرناپذیر دربرابر خواستههاي افزونطلبانه و تاریخی روسیه، براي دسترسی به
آبهاي اقیانوس هند.

به سبب همین موقعیت ژئواستراتژیک، امنیت و استقلال ملی ایران، براي حفظ منافع و مصالح امنیتی و
استراتژیکی هر یک از قدرتهاي یاد شده بالا، بسیار پراهمیت و حیاتی است.

چنانچه ایران با یک حکومت ملی و خردگرا، در راستاي صلح و ثبات جهانی گام برداشته و با حفظ
مواضع سیاسی و نظامی بیطرفانه، نقش بینالمللی خود را در تأمین امنیت منطقه و سایر قدرتهاي جهانی
ایفا کند، در صورت تجاوز هر یک از قدرتهاي بزرگ، بدون تردید، چتر حمایتهاي دفاعی سایر قدرتهاي
دور و نزدیک، از جمله آنها که با ایران همسایه و حتا هممرز میباشند به نفع ایران بازخواهد شد.
متأسفانه، در چنین حالتی علاوه بر بالارفتن احتمال درگیري سایر قدرتها و آغاز یک جنگ جهانی
ویرانگر، افزایش نفوذ قدرتهاي حمایتکننده در ایران نیز غیرقابل اجتناب خواهد بود.
با درنظرگرفتن مراتب بالا، توجه به واقعیتهاي اساسی و عمده زیرین، براي دولتهاي آمریکا و انگلستان
حائز اهمیت است:

هرگونه تجاوز نظامی و حمله به ایران، چه از نظر مادي و چه از نظر انسانی و جانی، ضایعات و هزینههاي
سنگین دربرخواهد داشت. بنابراین تجاوز مسلحانه به ایران، از سوي هر قدرت و یا ابرقدرتی صورت گیرد
نهایتاً جز شکست و زیان فاحش و همه جانبه مهاجم، نتیجهاي نخواهد داشت.
به یاد داشته باشیم که همین سه دهه قبل، سیستم حکومتی شوروي با آنکه هممرز افغانستان بود، با
حمله نظامی به این کشور و شکست فاحشی که نصیب آن شد، از هم پاشید و فرو ریخت.

تجاوز مسلحانه به ایران، به خصوص بدون دخالت نیروهاي زمینی و تنها از طریق بمبارانهاي ه وایی و
موشکباران هدفهاي ارزشمند و استراتژیک، بهرغم آثار وخامتبار براي ملت بیگناه و نجیب ایران، موجب
سقوط نظام حاکم نخواهد شد، و علاوهبر آن، کلیه خرابیها، کمبودها و مشکلات گذشته و نزدیک کشور، به
حساب تجاوز قدرت و یا قدرتهاي حملهکننده گذارده خواهد شد.

هنوز بسیاري از مردم ایران نسبت به آمریکا احساسات مهرآمیز دارند، ولی حمله ویرانگر آمریکا و اسرائیل
و تثبیت موقعیت نظام حاکم، نارضایتی و احتمالاً خصومت واقعی و شدید ملت ایران را در پی خواهد داشت.
هرگونه حمله قدرتهاي بزرگ و هستهاي، نه تنها تندرويهاي کنونی نظام اسلامی را توجیه و تلاشهاي
گستردهتر ایران را به منظور دستیابی به سلاح هستهاي، معقول و موجه جلوهگر میسازد بلکه با توجه به

مجموعه قدرتهاي مجهز به سلاح هستهاي که در پیرامون ایران قرار دارند، مجهزشدن به سلاح هاي
هستهاي را به صورت یک نیاز اساسی براي دفاع ملی، مطرح خواهد کرد.
با پیش کشیدن و بهرهبرداري از هیجانات و “Post war” در طول مدت جنگ، و در دوران پس از آن
حساسیتهاي ملی و سایر شرایط دوران جنگ، برخوردهاي خشونتآمیز با تلاشهاي آزادیخواهانه را، موجه
جلوهگر خواهند ساخت.

در صورت شرکت نیروهاي زمینی غرب در چنین حملهاي، با توجه به شرایط جغرافیایی و ژئوپولیتیک، و
اوضاع و احوال همهجانبه ایران، و احتمال تبدیل جنگ و یا عملیات دفاعی به ترکیبی از عملیات منظم و
چریکی، لاجرم تعداد نیروهاي زمینی و سایر نیروهاي درگیر جنگ میبایستی چندین برابر نیروهاي اعزامی
به عراق و افغانستان باشد.

برخلاف شرایط سرزمینی عراق، ایران در شمال و شرق و غرب کشور با بزرگترین رقباي آمریکا (روسیه،
چین و ناتو) هممرز و همسایه است و این موقعیت سوقالجیشی در کنار سایر شرایط سرزمینی، نوع عملیات
موردنظر را با عملیات انجام شده در عراق، و افغانستان، متفاوت و غیرقابل مقایسه خواهد ساخت.
درگیري نظامی آمریکا که به حدس نزدیک به یقین با عملیات چریکی روبه رو خواهد شد، به دورانی
درازمدت چندین و چندساله، کشانده خواهد شد.

انهدام زیرساختارهاي باقیمانده کنونی ایران، چه از طرف آمریکا و چه اسرائیل، علاوه بر آغاز بدبینی، و
ایجاد احساسات خصمانه ملت ایران نسبت به آمریکا، در عین حال به سوابق مودت آمیز تاریخی ایران و
اسرائیل ضربهاي شدید و زخمی عمیق و جبرانناپذیر وارد خواهد کرد. به گونه اي که براي نخستین بار
ارتباطات و علائق روحی و عاطفی مستحکم میان ملتهاي کهن ایران و اسرائیل، به دشمنی و کینه تاریخی
غیرقابل ترمیم مبدل خواهد شد، و نهایتاً، موقعیت استراتژیکی اسرائیل دربرابر کشورهاي عربی تضعیف
خواهد شد.

تبلیغات آشکار و غیرآشکار روسیه، و بعضی از کشورهاي اروپایی، و چپگراهاي نیمه وابسته به آنها، به
بدبینیها و احساسات خصمانهاي که ایجاد خواهد شد، دامن خواهد زد، و قدرتهاي اروپایی آسیایی بهویژه
روسیه، از شرایط ایجاد شده بهرهبرداري خواهند کرد.

حملات آمریکا و اسرائیل، نیروي مقاومت و پایداري مادي و معنوي ایران را بهطور همهجانبه تضعیف، و
اعتمادبهنفس ملت ایران را در رویارویی با هرگونه احتمال تهاجم ابرقدرت روسیه نیز کاهش خواهد داد.
حمله نظامی آمریکا به ایران، در درازمدت دست روسیه را براي تجاوزات احتمالی آینده در منطقه
بازخواهد گذاشت و عملیات او را به طور نیمبند، قانونی و قابل توجیه جلوه خواهد داد . گرچه نگارنده به
دلایل بسیار زیاد اعتقاد دارد که هرگونه تجاوز روسیه به مرزهاي ایران نهایتاً موجب فروریزي قدرت نظامی و
اقتصادي آن کشور و تجزیه و فروپاشی تمامیت و یکپارچگی سرزمینیِ فدراسیون روسیه خواهد شد.
کنترل اوضاع و مدیریت امور منطقه خاورمیانه، پس از آغاز جنگ بهویژه جنگی که مسلماً بریتانیا در آن
بهطور فعال شرکت نخواهد کرد و برنامههاي مربوط به آن را تأیید نمیکند، به آسانی و سادگی مدیریتهاي
کنونی در افغانستان و عراق و یا سایر مناطق خاورمیانه نخواهد بود.

تهاجم نظامی و انهدام زیربناهاي دفاعی و اقتصادي ایران آن هم در حالیکه به علت عدم به کارگیري
نیروهاي زمینی، هیچیک از هدفهاي اساسی و موردنظر آمریکا را تأمین نخواهد کرد، قاعدتاً پی آمدهاي
عمده زیرین را نیز دربرخواهد داشت:

الف در دیدگاه ملت هاي جهان سوم و د رصد بالایی از مردم کشورهاي آفریقایی، اروپایی، و حتا
آمریکایی، نظام اسلامی مظلوم و آمریکا و متحدان مربوطه متجاوز و افزونطلب جلوهگر خواهند شد.
ب آمریکا و اسرائیل، پس از برخورد نظامی و یا حمله به ایران با دنیاي دیگري روبهرو خواهند بود.
چند دقیقه توجه به عکسالعملهاي مسلمانان جهان دربرابر انتشار یک تصویر نامحترمانه و خلاف
شئوناسلامی که از طرف یک کشیش کینهتوز و متعصب اقدام شده بود، بهخوبی نشان میدهد که سرکوبی
و بمباران شدید ایران و مظلوم جلوهگر شدن نظام اسلامی، بهعنوان یک دولت مسلمان و خاورمیانهاي، افکار

عمومی مسلمانان جهان و بهویژه ملتهاي خاورمیانه را آنچنان علیه آمریکا و اسرائیل، بسیج خواهد کرد که
به منزلۀ تیر خلاص دیگري به نفوذ و رهبري جهانی آمریکا خواهد بود.

مقامات آمریکا نباید فراموش کنند که مشکلات و گرفتاريهاي کنونی جهان ، ریشه در چندین دهۀ
گذشته دارد، که تحولات جهانی، ظاهراً در دنیاي غیرکمونیست، به ویژه در کشورهاي غربی و منطقۀ
خاورمیانه، به نحوي تحتتأثیر رهبريهاي درست و یا نادرست آمریکاي نیرومند بوده است.
دربارة عوارض و پیامدهاي وخامتبار جنگ براي ملت فلکزده و نگونبخت ایران جاي هیچگونه تردید و
بحث و گفتوگو نخواهد بود، زیرا افزون بر رهآوردهاي اولیه، حمله نظامی و نابودي پایگاه هاي نظامی و
تأسیسات و منابع اقتصادي و سایر زیرساختهاي دفاعی ایران، نهایتاً باعث تضعیف امکانات دفاعی همه
جانبه ایران در برابر سایر قدرتهاي همسایه نیز خواهد شد، و تأمین خواستههاي کشورهاي استعمارگر ثالث
و رابع، را تسهیل و مداومت سلطه قدرتهاي استعمارگر را تثبیت خواهد کرد.

واقعیتهاي یاد شده بالا، در یک جنگ درازمدت، در کنار سایر پیامدها و رهآوردهاي منطقهاي و جهانی
جنگ، نهایتاً اقتصاد و برنامههاي استراتژیک آمریکا را آنچنان با اختلالهاي زیربنایی روبهرو خواهد کرد، که
احتمالاً به درهم شکستن هیمنه غرب منتهی، و جهان را به سمت و سوي یک جنگ جهان ی بزرگ و
وخامتبار سوق خواهد داد.

تجربه شده است که پایان دادن به جنگ براي کشورهاي درگیر به سادگی آغاز آن نیست، و متأسفانه
دنیاي پس از جنگ، بهویژه دنیایی که در خاورمیانه در برابر آنها قرار می گیرد، به زیبایی و دل چسبی
گذشتهها نخواهد بود.

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0