صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > نقدی بر مقاله مجید محمدی : جمال درودی

نقدی بر مقاله مجید محمدی : جمال درودی

جمعه 25 ژانويه 2013

همه ایران سرای من است

ملت بزرگ ایران با خرد جمعی وآرمان گرایی وعقلانیت ودرایت درکنارغرورملی واحساسات پاک میهنی قرن ها استقلال وتمامیت ارضی ایران را نهادینه کرده ودرآینده نیز چنین خواهند کرد.

جناب آقای مجید محمدی متاسفانه آشنائی چندانی با سوابق سیاسی واجتماعی شما ندارم وتنها ازطریق رسانه های گروهی به نام یک تحلیل گر سیاسی میشناسم. من هم یک مبارز سیاسی هستم.هردو بظاهرایرانی...!؟ یکی هزاران کیلومتردور از ایران درآشیانه امن که تنها رابطه اش با مردم ایران مقالات،اخباروگزارشات رسانه ها است.ودیگری دردرون ایران درکنارمردم وبقولی یکی دردرون آتش و دیگری ازدوردستی برآتش دارد.درنتیجه دیدگاههای ما فرسنگها از یکدیگردوربوده ودردو قطب مخالف قراردارد.یکی در اندیشه تکه تکه کردن ایران ودیگری به اتحاد وهم بستگی آن می اندیشد. هرچند دیدگاههای ما مغایر هم است ولی میتوانیم به نقد نظریات یکدیگربپردازیم.درحالی که اطمینان دارم هرگز به یک نقطه مشترک نخواهیم رسید.آنچه ازاهمیت ویژه ای برخورداراست داوری ملت فهیم ایران می باشد.
تنها امیدوارم بتوانم پادزهری باشم دربرابر زهر کشنده ای که شما ویارانتان درجامعه ایران پراکنده کرده اید.

آقای محمدی درحال حاضرشما مشغول دمیدن درشیپوربیگانگان ودشمنان ایران زمین هستید ونغمه شوم تجزیه ایران را سرمی دهید. مسلما چه بسیارکسان وناکسان که درآن دمیده اند ولی هرگزموفق نشده ونخواهندشد.شما به بهانه فدرالیسم ودفاع از حقوق اقوام ایرانی خواسته های خود را عریان کرده اید. نقاب از چهره افکنده اید و براین اعتقادید : " .....غرورواحساسات ملی را که مبنای عقلانی ندارند وبالقوه می توانند بسیار خطرناک باشند.....تجزیه ایران .....در صورت مقاومت در برابر دموکراسی وفدرالیسم ناگزیر می دانم." ودرادامه نتیجه گیری می کنید : " ....راه حلی که برای بسیاری باقی میماند تجزیه است...." نمیدانم با پشتوانه چه نیروی خارجی از آن سوی دنیا برای ملت ایران راه کار ارائه می دهید ..؟ آیا بنظر شما تنها پاره پاره شدن ایران که قابل هضم برای قدرتهای بزرگ باشد راه عملی است....؟ آیا یک ایران قدرتمند وبزرگ ومستقل وآزاد راه عملی نیست ....؟ شما چون پزشکی هستید که بجای درمان مریض به تشریح او می پردازید.!

در سطور دیگرزیر نقاب ریا برای مردم ایران دلسوزی می کنید ونگران صلح جهانی هستید ." .....ایران نه تنها برای مردم خود جهنم آفریده اند بلکه برای صلح بین المللی نیز درمقاطعی مخاطره آفرین بوده اند." متاسفانه شما با تارخ ایران هم بیگانه اید ونمی دانید این ملت بزرگ وغیوردرراستای تاریخ چه بسیاررنجها وشکنجه ها وکشتارها از شاهان ومتجاوزین وحاکمان تحمل کرده ،ازکله ها مناره ساختند واز خون جوانان آسیابها به گردش درآوردند وخروارها چشم.ولی مردم این مرزوبوم همچنان در برابر تمام مشکلات وتجاوزات با اتحاد وهمبستگی مقاومت کردند وهمچنان به مبارزه برای آزادی ادامه دادند وازگذرگاههای پر پیچ وخم وخطرناک گذشتند وایران عزیزرا پایدار وسرافراز نگه داشتند.مردم ایران احتیاجی به دل سوختگانی چون شما ندارند. اگرروزی گذرتان به ایران افتاد با هم دراین باره سخنها خواهیم گفت.

شما نگران صلح جهانی هستید .بفرمایید درکجا .؟! ودر چه زمانی ..؟! ایران صلح جهانی را به مخاطره انداخته ..؟! اگر مردم ایران در برابر تجاوزات همسایگان وفشار قدرتهای جهانی مقاومت از خودنشان داده این بدان معنا است که صلح جهان را به خطر انداخته ..؟!

این تحلیل گر محترم از قدرتمند شدن ایران اظهار نگرانی کرده اند : " ....بزرگی ایران نیز خطراسلام گرایی را دوچندان ساخته است " درگذشته نه چندان دوراستعمارگران برای تامین منافع استعماری خود دنیا را از کمونیست می ترسانیدند ودر نتیجه از حکومتهای فاشیستی حمایت می کردند وامروز نیز برای سرکوب جنبشهای مردی منطقه خطر اسلام گرایی را بهانه قرارداده اند وبه مقابله با بیداری ملتهای از بند رسته پرداخته اند...! بگذریم.
شاه بیت این تحلیل گر که حتی دشمنان ایران زمین درطول تاریخ جرات چنین بیانی را نداشته اند این است :

"...مانع تجزیه در نظامهای اقتدارگرا ومتمرکز نیز نه عرق ملی یا میراث فرهنگی ،بلکه زور قوای قهریه بوده است....ارتش شاهنشاهی وسپاه پاسداران درایران ...زور نمیتواند توجیه خوبی برای مشروعیت وضعیت موجودایران باشد تمامیت ارضی که مستلزم اعدامهای دسته جمعی وریختن خون جوانان ....کرد،ترکمن،ترک،عرب وبلوچ باشد...".جای بسی تاسف است که برای اثبات نظریات وامیال خود ، فرهنگ وتمدن ملتی بزرگ چون ایران را زیر سوال می برند.فرهنگی که دنیا وام دار آن است وافتخاردارد که اولین اعلامیه جهانی حقوق بشررا به جهان تقدیم داشته وبرسردر سازمان ملل این شعر سعدی می درخشد :( بنی آدم اعضای یکدیگرند....) آقای محترم ! آیا این فرهنگ با این تمدن شکوه مند دلیل بر تداوم وبقای ایران نیست.؟!وتنها قوه قهریه نگه دارآن بوده ؟ کدامین قدرت را در جهان می شناسید که توانسته با قوه قهریه حتی یک قرن پایدار بماند.درحالی که ایران بیش از چهارهزارسال تاریخ مدون دارد.

از ارتش ایران سخن گفتید.درطول تاریخ ارتش ایران وسپاه پاسداران تشکیل شده از یک یک اقوام ایرانی که با اتحاد زیر یک پرچم با نثار خون خود از مرزهای این کشوربزرگ پاسداری کردند وخواهند کرد.از اعدامهای دسته جمعی سخن گفته اید.فکرمیکنم که پیرو این مکتب فاشیستی هستید که دروغ هرچه بزرگترباشد اثرش بیشتر است.دراین رابطه دیگر حرفی نداشته وقضاوت را به مردم ایران واگذار می کنم.

آقای محمدی درنوشتار خود برای انبساط خاطر خوانندگان طنزگونه گفته اید : " تصورکنیدکه در کره زمین بجای 200 کشور 2000 یا20000 کشوریا واحد سیاسی مستقل وجودداشت دراین شرائط میزان سرکوب اقلیتهای قومی مذهبی ونژادی ...کاهش می یافت..." همانطور که گفته اند تصور کنید سازمان مللی با بیست هزار عضو...چه شود !!؟؟ .چگونه چنین سازمانی با این گسترش می تواند به مسائل ومشکلات کشورها بپردازد.آیا این کشورهای کوچک با یکدیگر درگیر مسائل اقتصادی ،فرهنگی ،قومی،نژادی،مذهبی ومرزی نخواهند شد.در گذشته این کشورهای منطقه ای کوچک درآسیا ،اروپا،آفریقا که بصورت قومی،قبیله ای،طایفه ای،نژادی ،عشیره ای اداره میشدند با یکدیگرجنگها واختلافات وتجاوزات خونین داشتند.

آقای تئورسین ،شما درزمانی این نظریه را به جهان ارائه می دهید که دنیا بسوی یک دهکده جهانی گام برمیدارند و به یکی شدن می اندیشند.و دولتها درکنار هم پیمان های منطقه ای می بندند واروپا بسوی یکی شدن پیش می رود.

آیا بهتر نبود از تز درهم ادغام شدن کشورها وبرداشتن مرزها وتشکیل یک حکومت واحدجهانی با یک قانون ویک زبان مشترک دفاع می کردید.
البته این بحث دراین نوشتار ونوشتارهای دیگر خاتمه نخواهد یافت وهمچنان ادامه خواهد داشت.

درپایان روی سخنم با هم میهنان عزیز در جای جای ایران است.ما همه یکی هستیم واعضای یک پیکر،این بیگانگان ودشمنان اند که برای پاره پاره کردن ایران دندان تیز کرده اند وبا تفرقه افکنی ما را در برابر هم قرارداده اند.

هم میهن آذری تنها آذربایجان ازآن تونیست بلکه خوزستان،کردستان ،بلوچستان،سیستان و....نیز ازآن تو است . همچنان که آذربایجان از آن همه است .
هم میهنان بیایید در کنار هم با اتفاق و اتحاد وهمبستگی دست در دست هم دهیم وبسازیم ایران را آنطور که خود میخواهیم.قدرتمند،آزاد وآباد.

پاینده ایران

جمال درودی

عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

08/11/1391

J-darroudi@yahoo.com

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0