صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > بيانيه همبستگی ملی جمهوريخواهان ايران به مناسبت سالگرد ملی شدن صنعت نفت (...)

بيانيه همبستگی ملی جمهوريخواهان ايران به مناسبت سالگرد ملی شدن صنعت نفت ايران

چهار شنبه 19 مارس 2014

در بيست و نه اسفند يکهزار و سيصد و بيست و نه خورشيدی قانون ملی شدن نفت ايران تصويب شد . اين پيروزی درخشان تاريخی در اثر رهبری خردمندانه دکتر محمد مصدق وهمت و پشتيبانی مردم ايران بدست آمد. اما به تأکيد دکتر مصدق :"اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده است بايد از آن کسی که در اول اين پيشنهاد را نمود سپاسگزاری گردد و آن کس دکتر حسين فاطمی است ". زنده ياد دکتر فاطمی پيش از آن که وزير امور خارجه دولت ملی دکتر مصدق بشود با پيشنهاد طرح ملی کردن صنعت نفت و دکتر محمد مصدق با پايمرديش در اجرای موفق اين طرح، خواب استعمار انگلستان و عوامل داخلی اش را آشفته ساخته و کينه و خشم دولتمردان انگلستان را عليه خود برانگيختند.

چرا که جنبش ملی کردن صنعت نفت در واقع از يک طرف موجب قطع دست استعمار انگليس از منابع نفت و گاز کشور گرديد و از طرف ديگر اين پيروزی ملت ايران موجب بيداری ملت های خاورميانه و شمال افريقا گرديد و با درس گرفتن از تجربه پيروز جنبش ملی ايرانيان،بسياری از آنان عليه سلطه بيگانگان بپا خاستند و همين امر سبب شد که با زمينه سازی انگليس ها، آمريکا و انگلستان دست به دست هم داده و برعليه دولت ملی دکتر مصدق کودتا کرده و دکتر فاطمی نيز بدست چاقو کشان در باری دشنه آجين شده و سر انجا م نيز در سحرگاه نوزدهم آبانماه يکهزار و سيصد و سی و سه اين بزرگمرد تاريخ معاصرايران زمين به جوخه اعدام سپرده شود. وی در آخرين لحظات حيات شريفش قبل از اينکه هدف تير مأموران درباری قرار گيرد، خطاب به حاضران در ميدان تيربا ادای اين جمله :

"خدا را شکرمی کنم که با شهادت در اين راه پرافتخار دين خود را به ملت ستمديده و استعمار زده و غارت شده ايران ادا کرده ام : پاينده ايران، زنده باد مصدق"

عمق باورش را به اعتلای وطن و وفاداريش را به مردم و رهبری صحيح دکتر مصدق به نمايش گذاشت.
دکتر محمد مصدق نيز در دفاع ازعملکرد خود و دولت اش در بيدادگاه رژيم پهلوی خود
می گويد:

" گناه من و گناه بزرگ و بسيار بزرگ من اين است که صنعت نفت ايران را ملی کرده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سياسی و اقتصادی عظيم ترين امپراتورهای جهان را از اين مملکت برچيده ام و پنجه در پنجۀ مخوف ترين سازمان های استعماری و جاسوسی بين المللی در افکنده ام و به قيمت از بين رفتن خود و خانواده ام و به قيمت جان و عرض و مالم! خداوند مرا توفيق عطا فرمود تا با همت و ارادۀ مردم آزادۀ اين مملکت بساط اين دستگاه وحشت انگيز را در نوردم. من طی اين همه فشار و ناملايمات، اين همه تهديد و تضييقات از علت اساسی و اصلی گرفتاری خود غافل نيستم و به خوبی می دانم که سرنوشت من بايد مایۀ عبرت مردانی شود که ممکن است در آينده در سراسر خاورميانه در صدد گسستن زنجير بندگی و بردگیِ استعمار بر آيند...".

برای درک عظمت و ارزش ملی شدن صنعت نفت ايران ياد آور می شويم که قبل از ملی شدن صنعت نفت در ايران، دولتهای بحرين، عربستان و عراق به ترتيب ۳۵، ۵۶ و ۶۰ سنت از بابت فروش هر بشکه نفت دريافت می کردند، اما دولت ايران تنها ۱۸ سنت دريافت می کرد. در سال ۱۳۲۷ شرکت نفت ايران و انگليس ۵/۳۵ درصد از درآمد نفت را به صورت ماليات به دولت انگلستان و ۷/۸ درصد را به عنوان سود به سهام داران انگليسی باج می داد و ۱/۴۳ درصد را برای سرمايه گذاری و سود تقسيم کرده و سهم ايران تنها ۷/۱۲ درصد بود. يعنی در شرايطی که دولت ايران بابت سهم ۷/۱۲ درصدی خود از عملکرد مالی شرکت نفت ايران و انگليس در سال ۱۳۲۹ مبلغ ۲۱۸ ميليون تومان دريافت می کرد (خاطرات و تألمات صفحه ۲۳۵).

دکتر مصدق شجاعانه اجرای سياست اقتصادی بدون نفت را برگزيد. اولين بودجه دکتر مصدق بالغ بر ۱ ميليارد تومان بود که وی با درايت برای قطع وابستگی بودجه به نفت از اين در آمد ۲۱۸ميليون تومانی صرفنظر کرد و در ۲۷ ماه طول حکومتش تمامی کوشش خود را مصرف اين امر اساسی کرد که اقتصاد مصرف محور ايران را به اقتصادی توليد محور بدل کند و در آمدهای بودجه را به جای برداشت از چاههای نفت که در واقع باعث انقطاع رابطه نياز دولت به ملت می گردد ، با ماليات به مثابه برداشت از توليد ملت جايگزين کند و در مدت کوتاه دولت اش توانا به دامن زدن به توليد داخلی و صدور توليدات داخلی گرديد.

سياست موفقی که درست بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و در طول دوران نظام پهلوی و هم در نظام ولايت فقيه بدست فراموشی سپرده شد و وابستگی بودجه به در آمدهای نفتی سيری صعودی بخود گرفت واکنون نيز بعد از گذشت ۶۳ سال از ملی شدن صنعت نفت و اتخاذ سياست موازنه منفی اقتصادی دولت دکتر مصدق می گذرد، منابع نفت و گاز ما بعلت وابستگی شديد بودجه دولت به در آمد نفت به حراج کارتلهای نفتی بيگانه گذاشته می شود و دولت روحانی درعلن و با وقاحتی به تمام در اجلاس داووس به کارتلهای نفتی وعده نفت و گاز ارزان ! می دهد و وزارت نفت اين دولت ، قرارداد های چرب وشيرينی که به مذاق آن کارتلهای خوش آيد را تدارک ديده و در صدد انقياد ملت ايران و انعقاد قراردادهای ۲۵ ساله ای با کارتلهای نفتی است و مجلس نظام ولايت فقيه نيز انعقاد قراردادهای مشارکتی که کارتلهای نفتی را در مالکيت نفت مخزن شريک ملت ايران ممکن ميگرداند تصويب و مجاز کرده است.

همبستگی ملی جمهوريخواهان ايران سالگرد ملی شدن صنعت نفت را مستمسک ياد آوری و هشداری بس مهم قرار می دهد که مبادا دستاورد بس عظيم ملی شدن صنعت نفت را، به خاطر نياز حقير نظام جمهوری اسلامی و مافيا نظامی مالی آن به در آمد های نفتی ، بباد دهيم.

نسل امروز ايران اگر به جد قصد دارد از روش پيروز دکتر مصدق درسی ذيقيمت فرا گيرد، بايستی به اين امر مهم توجه نمايد که دکتر مصدق با اتخاذ سياست موازنه منفی برای مبارزه با سلطه انگلستان، محدوده‌ی وابستگی به روسيه و آمريکا را، برنگزيد و حاضر نشد در محدوده‌ی روابط سلطه‌گر – زير سلطه، مسئله‌ی نفت را با انگليس و آمريکا حل کند و يا پيشنهاد بانک بين‌المللی را بپذيرد .اگر دکترمصدق محدوده‌ی سلطه را می پذيرفت هم قراردادی نظير قرارداد کنسرسيوم منعقد می‌شد و هم استبداد به‌دست وی برقرار می‌شد و هم ناتوانی يک ملت به امضای نماينده‌ی آن ملت می‌رسيد و تجربه ی استقلال به ثمر نمی رسيد و ادامه ی اين تجربه تا يافتن جامعه‌ی مستقل و آزاد، ناميسر می‌شد. مصدق اما خود را و ملت ايران را اسير دايره بسته بد و بدتر نکرد و بهترين سياست را برگزيد که همانا سياست موازنه منفی؛ يعنی فراخنای استقلال کامل ايران را انتخاب کرد و بدان عمل نمود.
هشدار! که نظام ولايت فقيه استقلال صنعت نفت و گاز کشور را مخدوش کردهو بتبع آن استقلال اقتصادی و سياسی وطن ما نقض کرده است.

نسلهای آينده بر ما نخواهند بخشيد که کوشش و زحمت طاقت فرسای بزرگمردانی که به قيمت جان شريف آنها نيز تمام شده است را در بی تفاوتی و بی مسئوليتی بهدر داده و اجازه دهيم تا نظام جمهوری اسلامی برای رفع نياز مافيای خود نفت اين ماده ذيقيمت را بعنوان ماده خام بفروش رساند و از آن نيز حربه ای سازد برای عدم استقلال کشورو تغييررابطه ملت و دولت ووابسته کردن هر چه بيشتر مردم به دولت وابسته به بيگانگان.

همتی بايد تا با باور به استقلال ايران و باور به دست آورد مهم سياست دکتر مصدق، آنرا امری تحقق يافتنی برای آينده ايران بدانيم و موانع پياده شدن سياست موازنه منفی در ايران را با خلع يد از نظام ناتوان و بی لياقت و وابسته ساز ولايت فقيه و مافيای وابسته آن از سر راه رشد و توسعه ايرانی مستقل، از پيش رو برداريم و فراخنای گسترده ای را برای و آزادی و رشد بروی نسل خود و نسلهای آينده بگشاييم.

همبستگی ملی جمهوريخواهان ايران
۲۹اسفند ۱۳۹۲ خورشيدی

كارنامه

کپی رایت © 2019 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0