صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > گزارش > ضرب و شتم دو تن از زندانيان و خانواده‌هايشان در زندان رجایی‌شهر

ضرب و شتم دو تن از زندانيان و خانواده‌هايشان در زندان رجایی‌شهر

جمعه 17 اكتبر 2014

زندانيان سنی مذهب سالن ۱۲ دست به اعتصاب غذا زدند

خبرگزاری هرانا – طی روز چهارشنبه مسئولان سالن ملاقات زندان رجايی شهر خانواده و دو تن از زندانيان سنی مذهب اين زندان بنام جمشيد دهقانی و جهانگير دهقانی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، طی روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ماموران سالن ملاقات زندان رجايی شهر با خانواده جمشيد و جهانگير دهقانی دو تن از زندانيان سنی مذهب زندان رجايی شهر درگير شده و ايشان را مورد ضرب و شتم و توهين قرار دادند.

يکی از زندانيان اهلسنت در اين خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «اﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻠﯽ بعد ﺍﺯ ۱۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﯼ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اين موضوع ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ و سپس ﺑﺎ فحش ﻭ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﮐﻤﺎﻟﯽ، ﮔﻮﺩﺯﯼ ﻭ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ روبرو می‌شود و ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻭﺭ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭﻫﻤﺮﺍﻩ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ مسئول ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﺏ ﺷﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.»

اين منبع همچنين گفت: «ﻫﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺣﻖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۴۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ با اين حال ماموران نخواستند اجازه دهند اين دو زندانی اهل سنت بيشتر از ۱۰ دقيقه ملاقات کنند. خانواده ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﮐﺜﺮﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﻭﺭﯼ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺳﺨﺘﯽ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.»

وی در ادامه بيان داشت: «اين درگيری ﺑﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻫﺎ ﮐﻪ شامل ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﭘﯿﺮ ﻭ ﺩﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﻮﺍﺭﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ همراه شد و ماموران ﺑﺎ ﻫﻮﻝ ﺩﺍﺩﻥ، آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﺏ ﺷﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭ می‌دهند ﻭ ﺑﺎ ﺍﻟﻔﺎض توهين آميز و تهديد به اعدام جمشيد و جهانگير، خانواده‌ها ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.»

وی در پايان گفت: «ﺍﯾﻦ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭﺑﺎﺭﻫﺎ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﺳﻨﯽ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻗﺰﻝ ﺣﺼﺎﺭ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻭ ﺍذﯾﺖ ﻭ آﺯﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺑﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯿﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺼﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﺏ ﺷﺘﻢ ﻫﻢ ﺭﺳﯿﺪﻩ. ﻣﺎ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ۱۰ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ به همين دليل ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻃﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪهيم.»

کپی رایت © 2020 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0