صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > بیانیه‌ها > بیانیه شماره ۳ شورای جبهه ملی ششم

بیانیه شماره ۳ شورای جبهه ملی ششم

سه شنبه 27 نوامبر 2018

منشور حقوق شهروندی جبهه ملی ایران

منشور شهروندی جبهه ملی ایران بر پایه منشور جبهه ملی ایران ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دوگانه، منشور سازمان ملل متحد، و شناخت حقوق فرد فرد مردم ایران، شامل آزادی های مدنی و شخصی، برابری در برابر قانون مصوب با رای مستقیم و آزاد مردم ایران، بی توجه به زادگاه، باورهای مذهبی، جنسیت، قومیت، زبان محلی، شهروندی بومی یا مهاجر، و بهره برداری از همه امکانات سراسر کشور، و نیز تعهدات برابر نسبت به کشور، جامعه و هم میهن به شرح زیر است:

یک: حقوق شهروندی: حقوق و تکلیف هر شهروند در جامعه ایران را خود مردم تعیین میکنند؛ و ملت ایران را همه مردم متولد یا مهاجر در سراسر کشور تشکیل میدهند. تمامیت ارضی، سرزمین جغرافیایی و منابع طبیعی زیرزمینی، زمینی، دریایی و هوایی تجزیه ناپذیر و تفکیک ناپذیر و متعلق به همه مردم ایران میباشند. جبهه ملی ایران بر اين باور است که همه شهروندان ایران باید بطور برابر از همه مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند، بویژه زنان که همیشه در فرهنگ و تاریخ ایران زمین از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. همه مردم، بي توجه به باور، جنسيت، مذهب، زبان يا ریشه های نژادی بايستي از فرصتهاي برابر براي پيشرفت در تحصيل و فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي برخوردار باشند. هرگونه تبعيض بهر دلیل عليه يك شهروند ايراني جرم بشمار خواهد آمد و قابل پيگرد قانوني خواهد بود.

دو: آزادی های مدنی: ما به آزادی اندیشه، سخن، مذهب، نوشتار، گردهمایی، سفر، گزینش آزاد شغل و جای زندگی، امنیت فردی و اجتماعی و مصونیت از آزار و خشونت حکومتی، برابری زن و مرد و برخورداري همه شهروندان ازحقوق یکسان باور داریم، و تامین حقوق و آزادی های فردی را در چارچوب ضوابطی که قانون مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های دوگانه تعیین کرده اند را از مهمترین وظایف یک دولت ملی میدانیم.

سه: رسانه ها: مردم حق دارند و باید از همه تصمیم هایی که درباره آنان و یا تاثیرگذار در زندگی آنان و یا به هر صورت در رابطه با آنان باشد آگاه باشند. با توجه به اهميت حياتي نقش رسانه هاي همگاني، اعم از چاپي، شنيداري، ديداري يا اينترنتي، در خبردهي و آگاه كردن مردم و نظارت بر عملكرد سه قوه اداره كننده كشور، جبهه ملي ايران هر گونه رسانه را بعنوان ستون يا قوه چهارم اداره كشور به رسميت مي شناسد. رسانه ها با آگاه كردن مردم از عملكرد سه قوه ديگر، سنجش كيفي آنها و ارائه ديدگاههاي گوناگون، رسالتي بسيار مهم و حساس در گسترش فرهنگ اجتماعی و سیاسی، تحکیم همبستگي ملي، بقا و تكامل دموكراسي و جلوگيري از هرگونه پنهانكاري، فريبكاري و فساد مسئولان اداره كشور را به عهده دارند.

چهار: انتخابات: نمایندگان منتخب با رای مستقیم و آزاد مردم ایران در مجلس موسسان قانون اساسی آینده ایران را تدوین و تصویب خواهند کرد. مردم ایران در انتخابات آزاد نمایندگان خود را در مجلس شورای ملی و مجلس مهستان، مجلس های شورای استان و مهستان استان، شورای شهر، شورای بخش و شورای روستا با رای آزاد انتخاب و درباره امور محدوده حوزه جغرافیایی خود تصمیم گیری و قانونگذاری میکنند. مجلس مهستان ملی شامل دو نماینده از هر استان بی توجه به جمعیت و مساحت استان خواهد بود. همه لایحه ها باید در هر دو مجلس شورای ملی و مجلس مهستان به تصویب برسند. در استانها هم مجلس مهستان شامل دو نماینده از هر بخش خواهد بود. تصمیمات نمایندگان مردم در هر سطح نباید در نفی یا تناقض با قانون اساسی ملی کشور یا مصوبات مجلس بالاتر از خود باشد. مردم باید از جزئیات هرگونه درآمد و هزینه که کارگزاران آنان دریافت و پرداخت میکنند آگاه باشند. همه نامزدان پُستهای انتخابی یا انتصابی بایستی پیش از انتخابات یا انتصاب حکومتی، درآمد ها و دارایی های خود و منابع آنها را گزارش کنند.

پنج: آموزش: سامانه آموزش و پرورش باید وسیله افزايش دانش و رشد علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور باشد. آموزش برای همه کودکان تا پایان دوره دبیرستان رایگان و اجباری، و دسترسی جوانان کشور به ادامه تحصیل و باروری استعدادهایشان بدون نگرانی مالی، باید فراهم گردد. گسترش امکانات آموزشی دبستانی و دبیرستانی به دورافتاده ترین مراکز جمعیت، و امکانات تحصیلات دانشگاهی در سراسر کشور باید فراهم شود. در راستای آموزش فن و پیشه، آموزشهای حرفه ای، و برای پژوهش و پیشرفت دانش و فن، مراکز پژوهشی، بايد در سراسر کشور گسترش یابند.

شش: حقوق زنان: از آنجا كه زنان نيمي از نيروي انساني جامعه هستند، و با توجه به نقش مهم و بزرگ مادر در پرورش اجتماعي و فرهنگي فرزندان جامعه و بارور ساختن استعدادهاي آنان که بر عهده دارند، باور داريم كه در همه برنامه ريزي هاي بنيادين ملي، بايد آگاهانه بر مشارکت گسترده اين نيروي موثر تكيه شود و حقوق و احترام شايسته آن منظور گردد. زنان رسالتي بزرگ در ساختن ايران آباد و آزاد فردا بر عهده دارند و بايد، ضمن توجه به گراميداشت ويژه اي كه براي مقام زن و مادر قائل هستيم، موجبات مشاركت هرچه گسترده تر آنان را در همه امور فرهنگي، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي جامعه، با حقوق برابر با مردان، فراهم سازيم.

هفت: امنیت سرمایه گذاری و حفظ دستاوردها: پیشرفت اقتصادی همیشه حاصل تلاش، خطرپذیری و نوآوری نخبگانی بوده که به امید سود، برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، اندوخته و توانمندی خود را بکار برده و برای دیگران فرصت های شغلی و امکان کسب درآمد ایجاد کرده اند، که پایه ایجاد مقام و موقعیت اجتماعی فرد و احراز شرایط کسب مقام ممتاز در جامعه است. جبهه ملی ایران با ارج نهادن بر مقام کارآفرین در هر سطح و در چارچوب قانون و مصوبات نمایندگان مردم، از سرمایه گذاریهای کارآفرینان پشتیبانی و با تامین نیازمندیهای مالی و ارائه راهنمایی مدیریتی و فنی در محیط رقابتی و شرایط مساوی بایستی به بارور شدن ایده ها و استعدادهای کارآفرینان، بویژه جوانان، کمک نمود.

هشت: امنيت اقتصادي و مالكيت: ما بر این باور هستیم که برای تشویق مردم به سرمایه گذاری در ابزار تولید و کارآفرینی، امنیت اقتصادی و مالکیت فردی بایستی تضمین گردد. هزینه های جاری دولت باید فقط از محل درآمدهای جاری کشور تامین شود و همه افراد ملت به تناسب قدرت و بنیه مالی و به میزان درآمد و بهره مندی از امکانات و منابع کشور، تامین هزینه های اداره کشور را با پرداخت مالیات و عوارض بر عهده گيرند. ما سامانه مالیاتی کشور را وسیله ای برای تعدیل ثروت، تشویق تولید، پشتیبانی از صنایع و فرآورده های داخلی و افزایش سرمایه گذاری در امور تولیدی و خدماتی میدانیم. هدایت اقتصاد ایران در دست مردم ایران خواهد بود و دولت یا هیچ نهاد حکومتی یا نظامی حق فعالیت اقتصادی نخواهد داشت، به استثنای برخی صنایع راهبردی و نظامی که مجلس های شورای ملی و مهستان با تصویب بودجه برای آنها اجازه دخالت و فعالیت میدهند.

نُه: حقوق صنفي و كارگري: فعالان همه صنف ها و کارگران حق ايجاد همبستگي هاي حرفه اي در قالب کانون، سنديكا يا اتحاديه را دارند. كارگران، كارمندان و ديگر گروههايي كه در بنگاههاي اقتصادي بكار اشتغال دارند، حق تشكيل اتحاديه يا سنديكا را براي دفاع از حقوق قانوني خود و تلاش براي بهبود شرايط زندگي و كار و تضمين امنيت شغلي خود را دارا هستند. اتحاديه ها نيز حق دارند براي افزايش توان رقابتی رسیدن به هدفهای خود، اقدام به ايجاد ائتلافهاي موقت يا دائم بصورت فدراسيون یا کنفدراسیون كنند.

ده: بهداشت و درمان: با توجه به اهميت بهداشت و درمان در تندرستي و رفاه مردم و توانايي توليد و پيشرفت، ما باورداريم كه بهداشت، پيشگيري و درمان يك امر ملي است و دولت بايد كليه امكانات بهداشتي و درماني را در سراسر كشور فراهم آورد. ميزان درآمد مردم طبقات پایین جامعه نبايد تاثيري در برخوردار شدن آنان از بیمه درمانی و از نيازمنديهاي درماني چون پزشک و درمانگاه يا كيفيت لوازم و کار آنها داشته باشد. اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمانسوزی است که تندرستی و نشاط جامعه را از بین میبرد، نیروهای سازنده کشور را به انگلهای اجتماع تبدیل میسازد و به امکانات سازندگی


۱منشور جبهه ملی ایران نخستین با در سال ۱۳۵۸ توسط کمیسیون منتخب شورای مرکزی جبهه ملی ایران شامل آقایان علی اردلان، علی رشیدی، کورش زعیم، حسن لباسچی و پرویز ورجاوند تدوین و توسط شورای مرکزی تصویب شد. در سال ۱۳۶۵، از آنجا که سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری عوض شده بود، رهبری جبهه ملی روزآمدسازی منشور را به کورش زعیم سپرد. در پلنوم سراسری ۱۳۸۲، آقایان هرمیداس باوند، علی رشیدی، کورش زعیم و پرویز ورجاوند به عضویت کمیسیون بازنگری منشور انتخاب شدند که منشور کنونی تدوین و در ۱۳۸۶ به تصویب شورای مرکزی جبهه ملی ایران رسید. متن کامل منشور در ۱۶ برگ آ-۴ در سایتهای مرتبط با جبهه ملی ایران موجود است.

کپی رایت © 2022 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0