صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > دیدگاه‌ها > روز جهانی حقوق بشر، روز بازگشت به بشریت

روز جهانی حقوق بشر، روز بازگشت به بشریت

پنج شنبه 22 دسامبر 2022

از بیانیه حقوق بشر کورش بزرگ در 539 پم تا بیانیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸م ،هنوز بیش از نیمی
از مردم جهان تحت حکومتهای ضد حقوق بشری زندگی میکنند. باور نکردنی است که جامعه
جهانی در هزاره سوم هنوز حکومتهایی داشته باشد که علیرغم عضویت و پذیرش منشور جهانی
حقوق بشر همچنان در چنین ژرفای اهریمنی و بیرحمی سقوط کرده باشند. اهریمنی و بیرحمی بوسیله
گروههای متعصب ایدئولوژیک یا مذهبی سازمان یافته ابزاری در دست سیاستبازان متوهم و فاسد
کشورهایی که پیگیر بلندپروازیهای ناشدنی هستند؛ دولتهایی که با رای آزاد مردم برگزیده
نشدهاند و مردمشان آنان را نمیخواهند و هرگاه اعتراض به ستم و فساد کنند بشدت سرکوب،
زندانی، شکنجه و کشته میشوند. کشور ما هم به چنین منجلابی متعفن سقوط کرده است.
چرا چنین سیر قهقرایی ذهن بشر در این دوران دانش و تکنولوژی پیشرفته؟ پاسخ آن آزمندی، شهوت
ثروت و قدرت، و سوء استفاده از انسانهای بیسواد و فقیر و ناامید از آینده است. بیست درصد
جمعیت جهان هنوز بیسواد هستند، حدود یک و نیم میلیارد تن، که بیشتر در جنوب و غرب آسیا،
افریقا و کشورهای آسیایی زندگی میکنند. با نرخ تولید مثل نسبتا بالا در این مناطق و چیرگی
دولتهای خودکامه، فاسد و خشن، انتظار میرود که خشونت انسانی حتا بیشتر از آنچه امروز تجربه
میکنیم رشد کند. بیشتر این مناطق زیر نفوذ تعبیری افراطی از ایدئولوژی یا مذهب هستند که ایمان
خشک و عبودیت و تکلیف گرایی ضد طبیعت بشری را تجویز میکند. بنابراین، مردم بیسواد و فقیر از
تلقینهای خشونت گرایانه مصون نیستند.
بیش از چهل درصد جمعیت کشورهای اسلامی زیر خط فقر هستند، در حالیکه حاکمان و برگزیدگان
حکومتهایشان دیکتاتور و از ثروتمندترین اشخاص
در جهان هستند. در ده کشوری که بیشترین افراطگرایان مذهبی و جهادگرایان تروریست را تولید
میکنند، نرخ بیسوادی بین ۴۱٪ تا ۷۲٪ است؛ و همه این کشورها توسط ابرثروتمندانی که دستشان
در جیب ملت و بودجه کشورشان بوده اداره میشوند. بخش عمدهای از جمعیت آنها زیر خط فقر
هستند، رهبرانشان ثروت ملت را بجای هزینه کردن برای پیشرفت و رفاه مردم به حسابهای شخصی
خود میریزند. این شرایط زمینه مساعدی برای بوجود آمدن و تکثیر رفتار جهادی افراطی، و جهادی
برای استخدام شدن است.
ایران در میان کشورهای اسلامی با ترجمان متفاوتی از اسلام یک جزیره است، هرچند که حاکمیت
تحمیلی کنونی توسط بیگانگان، ما را عقب افتاده فرهنگی با عقاید افراطی نمایش میدهد. چه
شیعه چه سنی یا از باورهای دیگر، ما ایرانیان متفاوت میاندیشیم. ما بر زیربنای ستبر یک فرهنگ
کهن انساندوستانه ایستاده ایم که ارزشهای کهن مردم دوستی، گرامیداشت زندگی، آزادی گزینش
و برابری زن و مرد و مذهب و باورها، بر جهان اثر گذاشته ایم؛ هرچند که بیشتر این ارزشها، امروز به
علت حکومتی خودکامه، فاسد و ضدبشری همراه با تحمیل ارزشهای بیگانه با فرهنگ ایرانی، در
جامعه ما غایب است.
برای اینکه ما بتوانیم خانه خود را به نظم درآوریم و به ساختن آینده بپردازیم، نخست باید صلح و
امنیت داشته باشیم .همچنین صلح و امنیت در منطقه آشوب زده ما که گرفتار موج خشونت و
بیثباتی شده است. ولی، برای دستیابی به صلح و امنیت، ما باید سبب های ریشه های خشونت و
بیثباتی را بشناسیم.
در تاریخ، دو نظام ایدئولوژیک دولتی ثابت شده که در بهبود کیفیت زندگی بشدت شکست خورده اند:
دولت کمونیستی و دولت مذهبی. دولتهای کمونیستی هر کجا که استقرار یافتند، فقر برای توده
مردم، فساد دولتی همراه با خشونت و نارضایتی گسترده بوجود آوردند. دولتهای مذهبی هم باعث
هزار و چهارصد سال جنگ و خونریزی و فقر و عقب افتادگی روشنفکری و دانش و اقتصاد، همراه با
خشونت، قساوت و خونریزی در اروپای قرون وسطی و در کشورهای اسلامی مانند ایران شده اند.
ما در ایران اکنون با چالش جدیدی روبرو هستیم؛ و آن هدایت کشور زخم خورده، و مردم سرخورده،
خود بسوی یک نظام دموکراتیک راستین و پایا، بر پایه فرصت برابر برای همه، آزادی گزینش و حقوق
شهروندی کامل و پیمایش بسوی خوشبختی هستیم. در برابر، سوء مدیریت فاحش و فساد باور
نکردنی که بویژه در چهار دهه گذشته بر ملت ما تحمیل شده است. ما آرزوی بازگشت به چند سال
دموکراسی و دولت پاک را، که در دهه پس از جنگ جهانی دوم از آن برخوردار بودیم، داریم.ما آرزو
داریم میهن خود را از یک حکومت تک بُعدی، فاسدپرور و ناقض حقوق بشر پس بگیریم، و از آن یک
دموکراسی نمونه بر پایه رعایت کامل حقوق بشر که با فرهنگ ایرانی همخوان است، بسازیم.
برای یک ایران نوین، ما در جبهه ملی ایران، بینشی درازمدت و برنامه های اجرایی داریم. ما طرح ها و
برنامه های خود را تدوین و منتشر کرده ایم که چگونه قانون اساسی باید بازنویسی شود و چگونه یک
دولت مردم سالار باید کشور را اداره کند. ما برای کودکانمان که مهمترین سرمایه و آینده کشور ما را
تشکیل میدهند، و نظام کنونی آنان را با خرافات و دروغهای مذهبی شستشوی مغزی میدهد ،
بازآموزی خواهیم کرد.
ما انرژی مورد نیاز خود را از آفتاب و باد خواهیم گرفت که با توجه به امکانات طبیعی کشور، میتواند
یکی از بزرگترین اقلام صادراتی ما باشد. ما چنین طرحی را سالها پیش تدوین و منتشر کرده ایم.
انرژی هسته ای باید بکلی کنار گذاشته شود و حتا همسایگان را هم از ایجاد چنین تاسیسات
خطرناکی در کنارمان منصرف خواهیم کرد .تسلیحات هسته ای نه تنها نباید جزوی از زرادخانه ما
باشد، که در کارزاری جهانی باید همه کشورهای اتمی را وادار به خنثی کردن تسلیحات ود کنیم.
ما باور داریم که مجازات اعدام باید لغو شود، و مجازات زندان را هم به گونه ای بازنویسی کرده ایم که
جنبه سازندگی آن بیش از جنبه تنبیهی آن باشد و فشار کمتری بر خانواده و نیز بودجه ملی وارد آورد.
مدیریت یک روند هموار برای تغییر از دیکتاتوری بیسواد و فاسد و خش به یک دموکراسی و رهایی از
شرایط تحمل ناپذیر کنونی، نیاز به احساس مسئولیت بیشتر و روشهای سازنده دارد؛ که در طی آن
ما باید بیشتر خردمند و کمتر احساساتی باشیم. یک جو ناامنی و انتقامجویی علیه کسانی که کشور
را با سوءنیت و سوءتدبیر مدیریت کردهاند و مرتکب خشونت و فساد غیرقابل تصور علیه مردم شدهاند،
نباید پدیدار شود. ما اجازه تکرار رویدادهای عراق و لیبی و سوریه و رومانی را نخواهیم داد.
در جهان کنونی که سرنوشت کشورها در زمینه اقتصادی، سیاسی و امنیتی در هم تنیده است،
نمیتوان از جامعه بین الملل مستقل بود. نیاز به همکاری و همیاری دو سویه است. در سیاست
خارجی، ما روابط دوستانه و همکارانه با همه ملتهای جهان بر پایه احترام متقابل و منافع ملی ایجاد
خواهیم کرد. روابط ما بویژه با همسایگان برادرانه و همیارانه خواهد بود. ما باید با آنها در صلح و
همزیستی مسالمت آمیز و در داد و ستد و رفت و آمد باشیم .ما باید بسنده نیرومند باشیم تا بتوانیم
تمامیت ارضی و صلح و امنیت خود و همه کشورهای منطقه را بدون نیاز به کمک از دوردست تضمین
نماییم؛ تا خود نیز در صلح و امنیت زندگی کنیم. همسایگان ما باید بتوانند بر ما تکیه کنند، نه اینکه
دیوار بی اعتمادی میان ما و خودشان بسازند.
ما آینده ای از پیشرفت و رفاه را برای ملت خود می بینیم، نمونه های از مردمسالاری و رعایت حقوق
بشر، رها از تعصب و تبعیض و افراطگرایی. جامعه ای که به مردم خود انگیزه میدهد تا آرزو کنند و
بتوانند آرزوهای خود را دنبال کنند. جامعه ای که مردم بتوانند نواندیشی و نوآوریهای خود را پیگیری، و
بلندپروازیهای خود را برای هر مقام و جایگاهی که دانش و شایستگی آنان اجازه دهد دنبال کنند. ما
ایران را سرزمین فرصتها و سرزمین شکوفایی استعدادها خواهیم کرد، جایی که آرزوها و امیدها
میتوانند به واقعیت بپیوندند. در ایران آینده، همه باورهای مذهبی گرامی خواهند بود و جایگاهشان
فقط در قلب مردم، جایی که براستی باید باشند.
ما کشور خود را بر پایه منابع طبیعی و انسانی خودمان، و استعداد و نبوغ ایرانی، بازسازی خواهیم
کرد. و ما این آرزو را که شعار کهن فرهنگ ایرانی "پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک" دوباره راهنما و
درونمایه ایرانی بودن باشد، به واقعیت خواهیم رساند .

کورش زعیم، سخنگوی شورای ششم جبهه ملی ایران

تهران – بازپخش 19 آذر 1401خ – 10 دسامبر 2022م

کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0