صفحه نخست  |  متن سند همبستگی  |  شورای اجرایی  |  هموندان همبستگی  |  پیوستن به هموندان  |  Facebook  |  Declaration of Formation

پذيرش > بیانیه‌ها > بیانیه جمعی از جمهوریخواهان سکولاردمکرات به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی (...)

بیانیه جمعی از جمهوریخواهان سکولاردمکرات به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن

سه شنبه 7 مارس 2023

جنبش زنان با ظهور جنبش انقلابی «زن ، زندگی، آزادی» وارد عرصه تازه مبارزاتی شده است
هشت مارس یادآور مبارزات پیگیر زنان ایران همسو با زنان سایر کشورهای جهان برای دستیابی
به حقوق برابر در عرصههای حقوقی ، اجتماعی و سیاسی است. جنبش زنان ایران چهار دهه
پس از هشت مارس ١٣٥٧، اکنون وارد دوران تازه ا ی از گفتمان و کنش مبارزاتی خود شده است.
زنان از همان ابتدای فعالی ت های خود در طول تاری خ معاصر ایران با چالش به حاشیه رانده شدن و
تبعیضها درگیر بودهاند. در واقع در طول دهههای گذشته، زنان همواره نه تنها از حقوق اجتماعی
و سیاسی خود به درجاتی محروم شده اند، بلکه به علت وجود قوانین تبعیض آم یز و مبتنی بر
نابرابری بسیاری از حقوق شان در حوزه خانواده و برابری اجتماعی نیز از ایشان سلب شده است .
با این حال و با وجود همه محدودیت ها، زنان همچنان استوار به تلاش خود برای تغییر قوانی ن تبعی ض
آمیز ادامه دادهاند .
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بر اساس ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی شیعهمحور
کوشیده است تا به طرق مختلف زنان را از متن فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حذف
کند. علاوه بر آن همیشه تلاش کرده تا با وضع قوانین و رویههای تبعی ضآمیز و جداسازی جنسیتی
علیه زنان ، الگوی زن را با معیارهای ارتجاعی و واپس گرایانه خود تعریف کرده و تکثر در سبک
زندگی و پوشش زنان را نادیده بگیرد.
اما علی رغم تلاش حکومت ایران برای به حاشیه راندن آنها، زنان با مقاومت و تلاش های
خستگیناپذیر خود توانستهاند نقش مهمی را درجنبش های اجتماعی – سیاسی ایفا کنند.
بخش هایی از جامعه زنان هم اکنون به نیروهای فعال اقتصادی تبدیل شده و نقش های سنتی
خود را کنار گذاشته اند. از سوی دیگرتوانستهاند بویژه در حوزه آموزش و تحصیلات دانشگاهی
جایگاه والاتری را برای خود کسب کرده و میانگین میزان تحصیلات خود را نسبت به مردان افزای ش
دهند.
اگرچه مرتجعان جمهوری اسلامی در حوزههای قوانین، ساختار رسمی حقوقی و نهادهای اداری
عرصه را بر زنان تنگ تر کردند ولی زنان ایرانی با کسب پیشرفتهای گوناگون تسلیم نشده و
همچنان به روشهای مختلف به مبارزه خود ادامه دادهاند و با ظهور جنبش انقلابی «زن ، زندگی ،
آزادی» وارد عرصه تازه ی مبارزاتی شده اند که در نوع خود بی نظیر است. حضور زنان در جنبش
انقلابی «زن، زندگی، آزاد ی»، نقطه عطف دیگری از تاریخ فعالیت های جنبش زنان ایرانی است که
هدفش به ثمر نشاندن مبارزات زنان در همه عرصهها بویژه رهبری سیاسی و نهادسازی جدید
متعهد به عدالت جنسیتی در گذار از جمهوریاسلامی است .
جمهوری اسلامی با احساس خطر از نقش آفرینی قدرتمندانه زنان در این جنبش انقلابی به حمله
و تهاجم به فعالان زنان از یک سو، تهدید و زندان، تجاوز و شکنجه زنان زندانی از سوی دیگر روی
آورد و در آخرین مورد با ارتکاب جنایت مسموم کردن و یا آسیب زدن عمدی به جمع گستردهای از
دانش آموزان و دانشجویان دختر در سراسر کشور میخواهد از آنان انتقام گرفته و دوباره عرصه را
برای نقش آفرینیشان تنگ کند.َ
ما جمعی از احزاب و تشکلهای جمهوریخواه سکولاردمکرات امضا کننده ا ین بیانیه ضمن محکوم
کردن تبعیضات نهادینه شده جنسیتی و رفتار زنستیزانه حکومت بر این باوریم که جنبش انقلابی
زن، زندگی ، آزادی متوقف نشده و به اشکال مختلف ادامه خواهد یافت. مسموم کردن دختران ،
حذف فیزیکی زنان و تحت فشار قرار دادن آنان تاثیر بازدارنده در اراده زنان برا ی مبارزه تا رسیدن به
حقوق برابر با مردان درایران آزاد نخواهد داشت.
ما روز جهانی بزرگداشت مبارزات و فعالیت های زنان را تبریک گفته و علاوه بر حمایت از تلاش های
گروههای مختلف زنان ، باردیگر بر اهمیت راهبردی شعار «زن ، زندگی، آزادی» در پی افکندن
آیندهای بهتر برای میهن و ملت تاکید میکنیم. به باور ما به دلیل حضور فراگیر و جایگاه تعیینکننده
زنان در روند جنبش انقلابی مشارکت و نقش آفرینی بیشتر ایشان در رهبری سیاسی چه در دوره
پیشاگذار و چه در جریان گذار ضروری است. به امید آنکه جامعه ایران به زودی شاهد گسترش
مشارکت فعال تر زنان در عرصه سیاسی و از بین رفتن هرنوع تبعی ض جنسیتی باشد.

هیئت های سیاسی – اجرایی

اتحاد جمهوریخواهان ایران
جبهه ملی ایران- اروپا
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران

١۶ اسفند ١۴۰١ برابر با ٧ مارس ۲۰۲٣

کپی رایت © 2023 - همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران | استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع آزاد ميباشد | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0